Views
6 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Do nhiệt độ của nguồn sáng không ổn trong>địnhtrong>, thƣờng thay đổi do nhiều nguyên nhân nên cƣờng độ I cũng thay đổi dẫn đến việc xác trong>địnhtrong> nồng độ C trong>cótrong> thể sẽ không chính xác. Để khắc phục điều này, khi phân tích, ta không đo cƣờng độ của một vạch mà phải đo cƣờng độ của hai vạch. Trong đó một vạch thuộc về nguyên tố chính của mẫu (ta gọi là vạch phân tích) một vạch khác để so sánh.[8, 9] Gọi I 1 là cƣờng độ của vạch phân tích, I 2 là cƣờng độ của vạch so sánh, ta trong>cótrong> Đặt Vậy = const Nếu ta chọn đƣợc 2 vạch trong>cótrong> E 1 ~ E 2 , thì tỷ số cƣờng độ sẽ không phụ thuộc o nhiệt độ nữa, nó chỉ phụ thuộc o nồng độ C. Do vậy việc lựa chọn cặp vạch đối ứng trong>cótrong> ý nghĩa rất quan trọng. Phƣơng pháp ba mẫu chuẩn: Giả sử ta chọn đƣợc cặp vạch đối ứng thỏa mãn điều kiện: (10) (11) Vẽ đồ thị lgR theo LgC đƣợc đƣờng thẳng trong>cótrong> hệ số góc là b, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 1.2: Sự phụ thuộc tuyến tính của lgR theo lgC 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Theo đồ thị trên, ta phải chế tạo ba mẫu chuẩn giống thành phần mẫu phân tích trong>cótrong> các nồng độ C 1 , C 2 , C 3 lân cận C x (bao quanh C x ) của nguyên tố cần phân tích trong mẫu. Sau khi thu đƣợc phổ của chúng, ta chọn cặp vạch đối ứng, đo tỷ số R 1 , R 2 , R 3 tƣơng ứng cả R x , sau đó vẽ đồ thị suy ra nồng độ C x cần phân tích. Việc đo tỷ số cƣờng độ cần phải thông qua đƣờng đặc trƣng kính ảnh [8, 9]. Đƣờng đặc trƣng kính ảnh: Mỗi loại phim trong>cótrong> một độ nhạy riêng, đƣợc đặc trƣng bằng độ đen S dƣới tác dụng của năng lƣợng ánh sáng H chiếu o. Ta trong>cótrong>: H = E.t; trong đó E là độ rọi t là thời gian. Có nhiều cách làm E thay đổi dẫn tới là H bị thay đổi. E bị thay đổi khi: - Độ rộng của khe a thay đổi. Độ đen S = f(lga). - Khoảng cách r từ nguồn kích thích đến khe thay đổi. Độ đen = f(lg1/r 2 ) - Độ truyền qua lƣới kim loại thay đổi …. Thƣờng ta phải chuẩn tối ƣu các điều kiện trên không thay đổi trong suốt quá trình thực nghiệm. Do vậy H chỉ còn thay đổi là do thời gian chụp phổ, ta trong>cótrong> mối liên hệ giữa độ đen H thời gian chụp nhƣ hình 1.3 [8, 9]. Hình 1.3: Đường cong đặc trưng kính ảnh DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phần AB là phần chụp non Phần BC là phần chụp vừa Phần CD là phân chụp già 20 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial