Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cách 2: Cũng trong>cótrong> thể xác trong>địnhtrong> C x bằng cách từ gốc toạ độ kẻ một đƣờng song song với đƣờng chuẩn từ điểm A 0 kẻ đƣờng song song với trục hoành hai điểm này cắt nhau tại điểm M. Từ điểm M hạ đƣờng vuông góc với trục hoành. Đƣờng này cắt trục hoành tại điểm C 0 . Chính đoạn C 0 là giá trị C x cần tìm [8, 9, 13]. 2.2.2. Nghiên cứu phƣơng pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 2.2.2.1. Nguyên tắc của phép đo phổ phát xạ (ICP - OES) Từ việc nghiên cứu nguyên nhân xuất hiện phổ phát xạ, chúng ta trong>cótrong> thể khái quát phƣơng pháp phân tích dựa trên cơ sở đo phổ phát xạ của nguyên tử phải bao gồm các bƣớc nhƣ sau: 1. Trƣớc hết mẫu phân tích cần đƣợc chuyển thành hơi (khí) của nguyên tử hay Ion tự do trong môi trƣờng kích thích. Đó là quá trình hóa hơi nguyên tử hòa mẫu. Sau đó dùng nguồn năng lƣợng phù hợp để kích thích đám hơi đó để chúng phát xạ. Đấy là quá trình kích thích phổ của mẫu. 2. Thu, phân 1i ghi toàn bộ phổ phát xạ của vật mẫu nhờ máy quang phổ. Trƣớc đây, phổ đƣợc ghi lên kính ảnh hay phim ảnh. Chính máy quang phổ sẽ làm nhiệm vụ này. Nhƣng những trang bị hiện đại ngày nay trong>cótrong> thể thu ghi trực tiếp các tín hiệu cƣờng độ phát xạ của một vạch phổ dƣới dạng các lực trên băng giấy hay chỉ ra các sóng cƣờng độ vạch phổ trên máy in (printer), ghi lại o đĩa từ của máy tính. 3. Đánh giá phổ đã ghi về mặt trong>địnhtrong> tính trong>địnhtrong> lƣợng theo những yêu cầu đã đặt ra. Đây là công việc cuối cùng của phép đo. Chính vì vậy, ứng với các nhiệm vụ nguyên tắc này, để thực hiện một phép phân tích dựa theo phổ phát xạ của nguyên tử ngƣời ta phải cần một hệ thống trang bị cũng gồm ba phần tƣơng ứng nhƣ thế [8, 9]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN * Trang bị cơ bản (tối thiểu phải trong>cótrong>): Phần 1: Nguồn năng lƣợng để hóa hơi, nguyên tử hóa mẫu kích thích phổ của mẫu phân tích, để trong>cótrong> phổ của nguyên tố phân tích. 29 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phần 2: Máy quang phổ để thu, phân li ghi lại phổ phát xạ của mẫu phân tích theo vùng phổ ta mong muốn. Phần 3: Hệ thống trang bị để đánh giá trong>địnhtrong> tính, trong>địnhtrong> lƣợng chỉ thị hay biểu thị các kết quả [8, 9]. Hình 2.5. Máy quang phổ phát xạ nguyên tử 2.2.2.2. Phƣơng pháp đƣờng chuẩn Agilent ICP- OES 5100 Phƣơng pháp đƣờng chuẩn dựa theo phƣơng trình cơ bản của phép đo phổ phát xạ nhƣ đã chỉ ra trong chƣơng II là: I = a.Cb (a), hay S = γ. b.log C + k (b) Trong điều kiện b: 1, thì đây là phƣơng trình của đƣờng thẳng trong>cótrong> dạng: y= a.x y: a.x + b. Phƣơng trình (a) là đối với những máy đo đƣợc trực tiếp cƣờng độ phát xạ IM của vạch phổ, còn phƣơng trình (b) là trƣờng hợp đo độ đen S của vạch phổ trên kính Nhƣ vậy, muốn xác trong>địnhtrong> nồng độ Cx của một nguyên tố X trong một mẫu nào đó, trƣớc hết chúng ta phải chuẩn bị một dãy mẫu đầu trong>cótrong> chứa DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN nguyên tố X với nồng độ C1, C2, Ca, C4,…Và Cx trong cùng một điều kiện nhƣ các mẫu phân tích. Song để dựng 1 đƣờng chuẩn, trong thực nghiệm, ít nhất cần ba mẫu đầu. 30 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial