Views
7 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.3. PHÂN TÍCH MẪU THỰC TẾ BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐƢỜNG CHUẨN VÀ PHƢƠNG PHÁP THÊM CHUẨN 3.3.1. Kết quả xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng kim loại trong chè Shan tuyết bằng phƣơng pháp đƣờng chuẩn Dựa o đƣờng chuẩn đã xây dựng ở trên, chúng tôi tiến hành phân tích các mẫu chè đã qua xử lý bằng phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa GF-AAS ICP - OES. Kết quả xác trong>địnhtrong> nồng độ của cađimi trong>chìtrong> trong các mẫu chè đƣợc thể hiện qua bảng 3.9. Hàm lƣợng kim loại cần xác trong>địnhtrong> đƣợc quy về trọng lƣợng kim loại đó trên 1 kg mẫu. Kết quả tính quy đổi trong>hàmtrong> lƣợng cađimi, trong>chìtrong> trong các mẫu chè trong bảng 3.9. STT Bảng 3.8. Kết quả xác trong>địnhtrong> nồng độ kim loại trong chè bằng 2 phương pháp: GF- AAS ICP-OES Nồng độ ion kim loại nặng trong chè Mẫu Cd (mg/kg) Pb (mg/kg) GF-AAS ICP-OES GF-AAS ICP-OES 1 C1 0,652 0,603 0,769 0,587 2 C2 0,528 0,487 0,653 0,532 3 C3 1,193 0,993 0,438 0,420 4 C4 0,872 0,832 0,333 0,228 5 C5 0,761 0,750 0,918 0,825 6 C6 0,987 0,892 0,892 0,801 7 C7 0,569 0,346 0,890 0,853 8 C8 0,450 0,352 0,790 0,765 9 C9 0,572 0,511 0,764 0,737 10 C10 0,620 0,602 0,768 0,692 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 11 C11 0,893 0,809 0,589 0,518 12 C12 1,012 0.987 0,825 0,802 13 C13 1,028 1,002 0,615 0,511 47 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 14 C14 0,621 0,647 0,561 0,471 15 C15 0,893 0,802 0,552 0,423 16 C16 0,529 0,501 0,629 0,512 17 C17 1,320 1,208 0,762 0,709 18 C18 0,812 0,570 0,768 0,784 19 C19 0,763 0,507 0,893 0,872 20 C20 0,632 0,498 0,803 0,817 Từ kết quả phân tích các mẫu chè (bảng 3. 9) chúng tôi thấy: - Hàm lƣợng cađimi nằm trong khoảng 0,346 - 1,320 mg/kg. - Hàm lƣợng trong>chìtrong> nằm trong khoảng 0,228 - 0,918 mg/kg. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm QCVN 8-2-2011/BYT quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm thể hiện dƣới bảng 3.10. Bảng 3.9. (QCVN 8-2-2011/ BYT quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm) [17]. Mẫu chè Giới hạn tối đa trong>hàmtrong> lƣợng kim loại chè các sản Cd (mg/kg) phẩm của chè Pb (mg/kg) Chè (mg/kg khô) 1,0 2,0 Đối chiếu với Giới hạn tối đa trong>hàmtrong> lƣợng kim loại chè các sản phẩm của chè, ta thấy trong>cótrong> mẫu C3, C12, C13, C17 trong>cótrong> trong>hàmtrong> lƣợng kim loại cađimi vƣợt quá giới hạn cho phép. 3.3.2. Kết quả xác trong>địnhtrong> trong>hàmtrong> lƣợng kim loại trong chè Shan tuyết bằng phƣơng pháp thêm chuẩn Chúng tôi chọn ra 2 mẫu chè (C5 C10) đại diện cho các mẫu ở trên DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN để tiến hành làm mẫu thêm chuẩn. Đối với mỗi mẫu chúng tôi pha loãng 10 lần rồi thêm o những lƣợng nhất trong>địnhtrong> dung dịch chuẩn của cađimi, trong>chìtrong> ở 3 điểm khác nhau của đƣờng chuẩn. 48 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial