Views
9 months ago

Xác định hàm lượng cadimi, chì có trong chè Shan tuyết, Bằng Phúc - Bắc Kạn bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/ktwu04o807hu0as1fsyk3us8zw9bxkmf

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phƣơng pháp GF-AAS = 0,07367 Hình 3.8. Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với trong>chìtrong> trong mẫu chè Kết quả các hệ số của phƣơng trình hồi quy thu đƣợc nhƣ sau: a= -0,13; b=1,09; r=0,9615 Các đại lƣơng thống kê tƣơng ứng là: độ sai chuẩn SE a = 0,05359; SE b Giá trị chuẩn t với 18 bậc tự do, độ tin cậy 95 % là t bảng = 2,101 Vì vậy hệ số của a b tƣơng ứng là: a = -0,13 ± 0,11 b = 1,09 ± 0,15 t tính =14,54 Kết quả này cho thấy giá trị t tính >t bảng nghĩa là 2 phƣơng pháp cho kết quả đo phù hợp [15]. Qua việc phân tích trong>hàmtrong> lƣợng cađimi, trong>chìtrong> trong chè chúng tôi nhận thấy một số mẫu chè trong>cótrong> hiện tƣợng ô nhiễm kim loại cađimi (4/20 mẫu trong>cótrong> trong>hàmtrong> lƣợng cađimi vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép). Hiện tƣợng ô nhiễm cađimi xảy ra ngoài nguyên nhân do chè trong>cótrong> khả năng tích luỹ cađimi, theo chúng tôi còn do khả năng sử dụng phân bón chƣa hợp lý đặc biệt là phân lân, do trong quá trình sao chè sử dụng dụng cụ hợp kim trong>cótrong> mặt kim loại cađimi, do việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… Phƣơng pháp ICP-OES DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 53 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hàm lƣợng kim loại nặng tích luỹ trong cây phụ thuộc o khả năng đồng hoá kim loại nặng của cây, phụ thuộc o pH môi trƣờng, lƣợng kim loại nặng trong đất phân bón, o tuổi của cây chè [14]. Trong đất trung tính hoặc kiềm do bón vôi, cađimi bị kết tủa dƣới dạng CdCO 3 , đất axit cađimi trở nên linh động nhất trong khoảng pH = 4,4 - 5,5. Ngƣợc lại trong môi trƣờng đất kiềm, cađimi trở nên ít linh động hơn. Nên biện pháp chống ô nhiễm cađimi trong đất bằng cách làm tăng pH đất. Vôi khoáng bón cho cây trồng ở vùng đất bị ô nhiễm đã làm giảm sự hấp thu cađimi o cây, vì vậy pH đất là một trong những yếu tố quan trọng nhất gây ảnh hƣởng đến sự hòa tan của cađimi trong đất [18]. Biện pháp này cũng đƣợc ứng dụng với trong>chìtrong>. Bón vôi trong>cótrong> thể làm giảm độ hoà tan của trong>chìtrong> ([18]). Ở pH cao, trong>chìtrong> trong>cótrong> thể bị kết tủa dƣới dạng hiđroxit, photphat, cacbonat trong>cótrong> khuynh hƣớng tạo thành phức hữu cơ khá ổn trong>địnhtrong>. Để giảm sự linh động của trong>chìtrong> cần theo hƣớng: duy trì pH đất > 6,5, nếu cần thiết phải bón vôi hoặc thêm chất hữu cơ o đất phải bố trí cây trồng xa khu đƣờng phố hoặc khu đô thị. Nhƣ vậy thông qua những kết quả nghiên cứu của các tác giả, ta thấy bón vôi cho đất trồng là một trong những phƣơng pháp đơn giản rẻ tiền trong>cótrong> thể làm giảm mức độ ô nhiễm kim loại cađimi trong>chìtrong> đi o trongchè. Bên cạnh đó, việc bón phân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần phải đúng liều lƣợng để đảm bảo chất lƣợng cho chè [18]. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 54 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial