Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

00MEXR1/R5.book Page 2 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Προειδοποίηση Για πρόληψη κίνδυνου φωτιάς, ή ηλεκτροπληξίας, να µην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή, ή στην υγρασία. Για πρόληψη ηλεκτροπληξίας να µην ανοίξετε το περίβληµα. Για σέρβις απευθυνθείτε µονάχα σε έµπειρο εξειδικευµένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων µε αυτό το προϊόν θα αυξήσει το κίνδυνο τραυµατισµού στα µάτια. Μια και η ακτίνα λέιζερ που χρησιµοποιείται στη συσκευή CD/DVD είναι βλαβερή στα µάτια, µην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε το περίβληµα. Για το σέρβις ή την συντήρηση απευθυνθείτε µονάχα σε έµπειρο προσωπικό. This Αυτή label η ετικέτα is located ευρίσκεται on the bottom στο κάτω of the µέρος chassis. του πλαισίου. CAUTION :CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. This Αυτή label η ετικέτα is located ευρίσκεται on the drive στο unit’s εσωτερικό internal chassis. πλαίσιο της συσκευής οδήγησης. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Εφαρµόσιµο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Union και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα συλλογής απορριµµάτων) Αυτό το σύµβολο στο προϊόν, ή στην συσκευασία του, δηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν οικιακό απόρριµµα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδοθεί σε εκείνο το σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σιγουρεύοντας ότι αυτό το προϊόν έχει ανακυκλωθεί σωστά, έχετε βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών αποτελεσµάτων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα µπορούσαν να προκληθούν, από τον ακατάλληλο χειρισµό των απορριµµάτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην διατήρηση των φυσικών πόρων. Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες περί της ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε όπως έρθετε σε επαφή µε το τοπικό σας γραφείο του ∆ήµου, την υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριµµάτων, ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρµόσιµο αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο Προσοχή αν το κλειδί ανάφλεξης του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC Αφού σβήσετε το κλειδί ανάφλεξης, σιγουρευτείτε πως έχετε πιέσει και κρατήσει το (OFF) στην συσκευή, µέχρι που να εξαφανιστεί η οθόνη. ∆ιαφορετικά, η οθόνη δεν σβήνεται κι αυτό προκαλεί διαρροή µπαταρίας. Με το παρόν, η Sony δηλώνει πως η RF- T001 (MEX-R5) συµµορφώνεται πλήρως µε τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας: 1999/5/EC. 2 MEX-R1/MEX-R5

00MEXR1/R5.book Page 3 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Πίνακας περιεχοµένων Καλώς Ήρθατε! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ∆ίσκοι που µπορούν να παιχτούν . . . . . . 5 Αρχική ετοιµασία Μηδενισµός της συσκευής . . . . . . . . . . . 8 Ρύθµιση της ώρας στο ρολόι. . . . . . . . . . 8 Θέση DEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Αφαίρεση του µπροστινού πίνακα . . . . . 8 Εισαγωγή του δίσκου στην συσκευή . . . 9 Που είναι τα πλήκτρα και οι βασικές λειτουργίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Οθόνες των µενού . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Συσκευή Αναπαραγωγή ήχου δίσκων . . . . . . . . . . 15 Επανάληψη ακρόασης — Επανάληψη παιξίµατος . . . . . . . . . 17 Απεικόνιση των στοιχείων του δίσκου — Στοιχεία ώρας/κειµένου . . . . . . . . 17 Αναζήτηση ενός συγκεκριµένου σηµείου σε ένα δίσκο — Σάρωµα (Scan) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Χρήση των µενού στα DVD . . . . . . . . . . 19 Χρήση των λειτουργιών PBC — PBC (Έλεγχος ακρόασης: Playback control) . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ακρόαση σε διαφορετικές θέσεις — Παίξιµο επαναλαµβανόµενο/ στην τύχη/µε Ψάξιµο Aναπαραγωγής ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ∆ιάφορες εργασίες µε το DVD Αλλαγή των καναλιών ήχου . . . . . . . . . . 22 Αλλαγή των γωνιών . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Απεικόνιση των υπότιτλων . . . . . . . . . . 24 Μεγέθυνση των εικόνων . . . . . . . . . . . . 24 Αλλαγή της ποιότητας εικόνος — Picture EQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Μπλοκάρισµα των δίσκων — Γονικός Έλεγχος . . . . . . . . . . . . . . 26 Ρυθµίσεις και Τοποθετήσεις Χρήση του µενού Τοποθέτησης . . . . . . 28 Ρύθµιση της γλώσσας απεικόνισης ή του σάουντρακ — Ρύθµιση της γλώσσας . . . . . . . . . . 29 Ρύθµιση της Οθόνης — Τοποθέτηση Οθόνης . . . . . . . . . . . 30 Εξατοµικευµένες ρυθµίσεις — Εξατοµικευµένη εγκατάσταση . . . 31 Ρυθµίσεις του ήχου — Ρύθµιση του ήχου . . . . . . . . . . . . . 32 Ραδιόφωνο Αυτόµατη καταγραφή στη µνήµη — BTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Χειροκίνητη καταγραφή στη µνήµη. . . 33 Λήψη των καταγραµµένων σταθµών . . 33 Αυτόµατος συντονισµός . . . . . . . . . . . . 33 Λήψη ενός σταθµού µέσω µιας λίστας — list-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 RDS Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ρύθµιση των AF και TA/TP . . . . . . . . . . 35 Επιλογή του PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ρύθµιση του CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Άλλες λειτουργίες Ρύθµιση των χαρακτηριστικών ήχου . . 36 Ρύθµιση της καµπύλης ισοστάθµισης — Συντονισµός EQ7 . . . . . . . . . . . . . 37 Ρύθµιση στη συσκευή των στοιχείων του µενού — SYSTEM MENU . . . . . . . . . . . . . . . 37 Χρήση προαιρετικών συσκευών . . . . . . 39 Αλλάζοντας την έξοδο εµπρός/πίσω — Zone × Zone (ζώνη µε ζώνη) . . . . 41 Επιπρόσθετες πληροφορίες Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Μετακίνηση της συσκευής . . . . . . . . . . 43 Σηµειώσεις περί των δίσκων. . . . . . . . . 43 Περί των αρχείων MP3 . . . . . . . . . . . . . 44 Σηµείωση περί ασύρµατης µετάδοσης (Μονάχα MEX-R5) . . . . . . . . . . . . . . . 44 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . 45 Επίλυση προβληµάτων . . . . . . . . . . . . . 46 Μηνύµατα/Εικόνες Λαθών . . . . . . . . . . 50 Γλωσσάριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Λίστα κωδικών γλώσσας . . . . . . . . . . . . 53 Περιεχόµενα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 GR 3 MEX-R1/MEX-R5