Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n112 N Manipulace s počítačem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ K čištění skříně použijte suchý měkký hadřík nebo měkký hadřík lehce navlhčený v roztoku přípravku na mytí nádobí. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako líh nebo benzín, která mohou poškodit povrchovou úpravu počítače. Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, vypněte počítač, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem. Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty. Neumísťujte počítač na místa vystavená: ❑ zdroji tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ vlhkosti nebo dešti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. Do blízkosti počítače neumísťujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače. Počítač používejte na pevné a stabilní podložce. Nedoporučujeme používání počítače přímo na klíně. Teplota spodní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po dlouhodobém působení může způsobit nepohodlí nebo popálení.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače. Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém případě přemístěte počítač do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. V opačném případě mohou nastat potíže. Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely. Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzování vlhkosti. V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze síťové zásuvky a obraťte se na službu VAIO-Link. Před čištěním počítače je třeba odpojit adaptér střídavého napětí a vyjmout akumulátor. Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte.