Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

27 Kas›m günü bir kez daha ‹nönüPark›’nda oturma eylemi yapt›lar.'Tecrite Son' pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,‘Sevgi Saymaz Onurumuzdur,Behiç Aflc› Onurumuzdur, GülcanGörüro¤lu Onurumuzdur' sloganlar›at›ld›. TAYAD'l›lar ad›naaç›klamay› okuyan K›ymet Erenler,Adalet Bakan› Cemil Çiçek'e seslenerek;“Art›k bu zulme son verilmelidir.Tecrit sorununu çözmek elindedirve çözmelidir” dedi. Halktaninsanlar›n oturma eylemine kat›larakdestek verdi¤i gözlenirken, tecritianlatan bildiriler da¤›t›ld›.MERS‹N’de de ayn› gün Tafl Binaönünde hayk›r›ld› ‘Tecrite Son’slogan›. Oturma ve mektup okumaeylemini 41. kez yapan TAYAD’l›-lar, direniflçilerin resimlerinin oldu-¤u, “Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar”yaz›l› pankart açt›lar. GülbeyazKaraer taraf›ndan yap›lan aç›klamada,Adalet Bakan› Çiçek’in ayd›nlar,sanatç›lar, meslek örgütü ve tutsakailelerinden neden kaçt›¤› sorguland›.Aç›klaman›n ard›ndan söz alanHasan Biber de, tecritin emperyalistbir politika oldu¤unu hat›rlatarak,“Tecrite karfl› ç›kmak ba¤›ms›z birülke istemektir” dedi. Eyleme Halkevive ESP de destek verdi.MALATYA’da ise, HÖC üyeleriAKP ‹l Binas› önünde “F Tipi HapishanelerdeTecrite Son” pankart›açarak aç›klama yapt›lar. Polis, halk›nizlemesini engellemek için kitleninönünü belediye çöp arac› ile kapatmagibi acizliklere baflvururken,aç›klamada iktidar›n kaçarak bu sorundankurtulamayaca¤› kaydedildi.Aç›klama sonras› binden fazla bildirihalka da¤›t›l›rken, flair oldu¤unusöyleyen bir kifli, tecrite duyarl› oldu¤unuve bu konuda bir fliir yazd›-¤›n› belirterek, fliirini okudu.ELAZI⁄’da 26 Kas›m günüHozat Garaj›’nda yap›lan eylemde“F Tipi Hapishanelerde TecriteSon” diyen TAYAD’l›lar ad›na konuflanHüseyin Çelik, yedi y›ld›r buzulmün yafland›¤›n› hat›rlatt›. Dahasonra yar›m saat boyunca oturmaeylemi yapan ve sloganlar atan TA-YAD’l›lar, kahvehanelere, dükkânlaratek tek girerek bildiriler da¤›tt›-lar. Elaz›¤ polisinin faflistleri kullanarakgerçeklefltirmeye çal›flt›¤›provokasyon ise yine tutmad›.ANTALYA’da da Çiçek’in sorunugörmezden gelme, kaçma tavr›elefltirildi. 26 Kas›m günü K›fllahanMeydan›’nda bir araya gelen TA-YAD’l›lar ad›na aç›klamay› yapanErtu¤rul Sa¤lam, “Siyasi iktidarbask›larla ve zorla tecrite karfl› direnenlerisusturamaz. Tecrit insanl›kd›fl›d›r. ‹nsanl›k onuru için 7 y›ld›rdirenenler bedel ödeyenler vazgeçmeyeceklerdir”dedi.1 MAYIS Mahallesi’nde bulunanAnadolu Temel Haklar Derne-¤i’nde, tecriti halka anlatmak içindüzenlenen etkinlikler ise sürüyor.25 Kas›m’da yap›lan film gösteriminde,ölüm oruçlar›n› ve hapishanelermücadelesi tarihini anlatan birfilm gösterildi. Yaklafl›k 60 kiflininkat›ld›¤› gösterimin ard›ndan, Av.Behiç Aflc›, Gülcan Görüro¤lu, SevgiSaymaz’›n resimlerinin tafl›nd›¤›bir yürüyüfl yap›ld›. Yürüyüfl boyuncas›k s›k “Yaflas›n Ölüm OrucuDireniflimiz Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun, Kurtulufl KavgadaZafer Cephede” sloganlar› at›ld›.‹ZM‹R’de ise Konak Kemeralt›Giriflinde 42. haftada “Tecrite Son”diye hayk›r›ld›. 25 Kas›m günü yap›lanoturma eylemine ESP ve ‹C‹de destek verdi.Öte yandan, Düzgün TV’nin 25Kas›m’da Antalya’da düzenledi¤i“Önce ‹nsan” gecesine kat›lan TA-YAD’l›lar, binlerce bildiri da¤›tt›lar.Salonda 4 bin kifli ‘Tecriti Kald›r›nÖlümleri Durdurun’ slogan› att›.BDSP ve ESP’den ProtestoBDSP üyeleri 25 Kas›m günüGalatasaray Lisesi önünde yapt›klar›eylemde “Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” pankart› ile, GülcanGörüro¤lu, Sevgi Saymaz ve Av.Behiç Aflc›’n›n resimlerini tafl›d›lar.BDSP ad›na aç›klamada bulunanÇetin fiimflek, Aflç›'n›n ayd›n sorumlulu¤unadikkat çekti. ESP üyeleride ‹zmir Kemeralt› giriflindeyapt›klar› aç›klama ile, Aflc›’n›n taleplerininkabul edilmesini istediler.Samsun'da destek açl›kgrevi sürüyor. 10günlük açl›k grevi yapanHüseyin Aktafl’tannöbeti 26 Kas›m’dadevralan Kenan Ustabaflda 10 gün eylemisürdürecek.“Tecrit sürdükçeeylemlerimiz sürecek”Dergimizi, “Devrimci Halk KurtuluflCephesi ad›na arad›¤›n›” belirtenbir kifli, tecrit politikas›n›n sürdürülmesinekarfl›, Zeytinburnu DemircilerSitesi Akbank flubesinin tahripedilmesi eylemini üstlendi. Eylemin,24 Kas›m günü saat 11.00’de gerçeklefltirildi¤ikaydedilen üstlenmede,“Tecrit sürdükçe eylemlerimiz sürecektir"denildi.Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde 25Kas›m günü bir inflaata as›lan ‘TecriteSon’ pankart› uzun süre as›l› kald›.Gülcan’›n direniflini sürdürdü¤ü fiakirpaflaMahallesi’nde afifl yapan TA-YAD’l›lar halk›n Gülcan ile ilgili sorular›namuhatap oldular.Trabzon’da, 26 Kas›m’da HÖC imzal›yaz›lamalar yap›ld›.Manisa-Akhisar’da 29 Kas›m günü1300 bildiri ilçe halk›na ulaflt›r›ld›.Sarigazi’de 27 Kas›m’da DemokrasiCaddesi’ne as›lan TAYAD imzal›, ‘FTipi Hapishanelerde Tecrite Son’ yaz›-l› pankart iki gün as›l› kald›. 28 Kas›m’daise, merkezdeki Ödül SürücüKursu’na ait 8 katl› binaya 12 metrelikbir pankart as›ld›. “Tecrite Son” ve herbir direniflçinin günlerini yazan pankart,Sar›gazi halk›na bir kez daha direniflianlatt›.133 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines