Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

Gençlik Federasyonu’naba¤l›dernekler, ''Fark›ndam›s›n Haklar›-m›z Çal›n›yor Gelece¤imiz‹çin Ö¤renciHaklar›m›z› ‹stiyoruz''kampanyas› bafllatt›-lar.Kampanyan›n duyurusu,29 Kas›m’da bas›naç›klamalar›yla yap›ld›.Eskiflehir Gençlik Derne¤itaraf›ndan AnadoluÜniversitesi YunusemreKampüsü Cumhuriyet kap›s›giriflinde yap›lan aç›klamada,'Ö¤renci Haklar›-m›z› ‹stiyoruz’ pankart›aç›l›rken, ''Halk ‹çin BilimHalk ‹çin E¤itim, F TipiÜniversite ‹stemiyoruz,Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz'' sloganlar›at›ld›.Hidayet Akbulut taraf›ndan yap›-lan aç›klamada, ö¤renci olarak birçokhaklar›n›n gasbedildi¤i kaydedilerek,“Bu gasplar e¤itim hakk›-m›z› engeller boyutta ve art›k bunabir dur demenin vakti geldi. Haklar›m›z›ar›yor var olan haklar›m›zasahip ç›k›yoruz ve tüm üniversiteö¤rencilerini bu hakl› mücadelemizdekampanyam›za destek sunmayaça¤›r›yoruz. Halk için bilim halkiçin e¤itim veren, ö¤renci haklar›n›koruyan, sunulmas› gerekli olanaklar›sunan üniversiteler istiyoruz.Bask›c›, gerici, ezberci e¤itime son''denildi.Ayn› gün ‹zmir Gençlik Dernekliö¤renciler de Bornova metroGençlik FederasyonuÖğrenci Haklarını İstiyor363 Aral›k 2006 / 81önünde aç›klama yapt›lar. Dernekad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan DilekYüksel, "‹nsan› ve toplumu flekillendiren,gelece¤ini belirleyene¤itimdir. Üniversitelerin ise ülkeninve toplumun gelece¤inde yetifltirdi¤ibilim adamlar›yla, üretti¤iteknoloji ve projelerle özel bir yerivard›r. Bu nedenle üniversitelerdenitelikli ve bilimsel e¤itim verilmelidir"dedi. Aç›klaman›n devam›nda;liselerde yaflanan fliddet olaylar›na,çeteleflmeye, ÖSS'ye e¤itimin ticarileflmesineve üniversitelerin F Tiplefltirilmesinede¤inildi.Yüksel; "Ö¤renci gençli¤in karfl›s›naç›kar›lan bu sorunlar›n çözümüiçin; ö¤rencilerin, ö¤retim görevlilerininve çal›flanlar›n söz sahibioldu¤u; halk›n ve ülkesinin ç›karlar›için çal›flan, anadilde,paras›z ve bilimsele¤itim veren, halk içinbilim halk için e¤itim anlay›fl›ylaçal›flan DemokratikHalk Üniversiteleriistiyoruz" diye konufltu.Ankara Gençlik Derne¤i24 Kas›m günü YeniflehirPostanesi önündebas›n aç›klamas› yaparak,soruflturma açan tümüniversitelere faks çekti.“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”sloganlar›atan ö¤renciler“ÜniversitelerdeSoruflturmalaraveCezalara Son”pankart› açt›. GençlikDerne¤i ad›na DenizYavuz taraf›ndan yap›-lan aç›klamada YÖKelefltirilerek “YÖK yaratmayaçal›flt›¤› apolitik,duyars›z ve kendindenbaflka kimseyidüflünmeyen ö¤rencimodelinin önünde bugündevrimci-demokratö¤rencileri engelgörüyor.Buradan YÖK’eüniversite yönetimlerineve ö¤retim görevlilerinebir kez daha sesleniyoruz!Devrimci-demokrat ö¤rencilere soruflturmaaçmaktan vazgeçin bizdevrimci-demokrat ö¤rencileri buflekilde sindiremezsiniz. Bizler halkiçin bilim halk için e¤itim istemeye,demokratik halk üniversiteleri içinmücadele etmeye devam edece¤iz!”denildi.24 Kas›m Cuma günü de AkdenizÜniversitesi kampüsünde AntalyaGençlik Dernekli ö¤renciler soruflturmalar›ngeri çekilmesi için bas›naç›klamas› yapt›lar. Soruflturmalar›ngeri çekilmesini isteyen ö¤rencilerad›na Emrah Erdo¤an aç›klamayapt›.Erdo¤an aç›klamas›nda YÖK’ünhukuk d›fl› uygulamalar›na örneklersundu. E¤itim-Sen ve DGH’nin destekverdi¤i aç›kaman›n ard›ndan ö¤rencilerfaks çekerek eylemlerinibitirdiler.Ayn› gün “Soruflturmalara SonGençlik Federasyonu” imzal› pankart›açan Bursa Gençlik Dernekliö¤renciler soruflturmalara karfl› mücadeleça¤r›s› yapt›. Federasyonüyesi Cömert ATEfi “Üniversitelerdebilimsel,demokratik e¤itim istedikleriiçin ifade özgürlü¤ü haklar›-n› kulland›klar› için yaklafl›k 15 üniversitede 100’ü aflk›n arkadafl›m›za

More magazines by this user
Similar magazines