Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

Aral›k ay›, ülkemiztarihindeart›k ikibüyük katliamlabirliktean›l›yor. 1978Aral›k’›ndakiKahramanmaraflkatliam› ve 2000 Aral›k’›ndakihapishaneler katliam›...‹lginçtir; ikisinde de Ecevit hükümetlerivard› iktidarda... MHP devard› her iki katliamda. Birincisinde,Marafl’ta kontrgerillan›nvurucu gücü olarak yerald› katliamda.Hapishaneler katliam›ndaise, hem 19 Aral›k operasyonunukararlaflt›ran hükümetiniçindeydi, hem diri diri yakanözel timlerin içinde...***Kahramanmarafl’ta resmi rakamlaragöre 111 kifli öldürüldü.Yüzlerce insan yaraland›, binlercesiflehri terketmek zorundakald›. 340 ev ve iflyeri yak›ld› yineresmi rakamlara göre; amaflehrin alevilerin yaflad›¤› bölümününtümünden alevler yükseliyordu...19 Aral›k’ta direnendevrimci tutsaklar›n oldu¤u tümhapishanelerin üzerinde yükselensimsiyah dumanlar gibi...***Marafl katliam›, 1938 Dersimkatliam›ndan sonra ülkemizdeyaflanan en büyük katliamd›...19-22 Aral›k katliam› da Türkiyetarihinin en büyük hapishanelerkatliam› olarak geçti tarihe.***Marafl’tan önce, Tokat’ta,Mufl’da, Elaz›¤’da, Erzurum’da,I¤d›r’da, Malatya’da, Manisa’da,Sivas’ta, Erzincan’da kitleselkatliam giriflimlerinde bulunmufltufaflistler. Tüm bu faflist provokasyonlariçin seçilen yerler, Alevive Sünni halk›n birlikte yaflad›-¤› yerlerdi... Halk›m›z› birbirinedüflürerek devrimin gelifliminiengellemek istiyordu emperyalizmve oligarfli. Büyük katliamlargerçeklefltirdiler ama planlar›ndabaflar›l› olamad›lar; halk›-m›z› birbirine düflüremediklerigibi, devrimcimücadeleyi de durduramad›lar.Çareyi 12Eylül Cuntas›’nda buldular...***Aral›k ay›n›n bir baflkaözelli¤i de, yukar›dakigerçeklerle tezat oluflturacakflekilde, “insanhaklar› günü ve haftas›-n›” içeriyor olmas›d›r.10-17 Aral›k- ‹nsanHaklar› Haftas›: 10 Aral›k1948'de “Birleflmifl Milletler‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi”ninyay›nlanmas›na atfen 10-17 Aral›k tüm dünyada “‹nsanHaklar› Haftas›” olarak kabuledildi.“Her insan özgür, onur ve haklar›bak›m›ndan eflit do¤ar. Ak›l vevicdanla donat›lm›fl birbirlerinekarfl› kardefllik anlay›fl›yla davran›r.”Bildirgenin ilk maddesiböyle bafll›yordu.Fakat ilginçtir ki, ülkemizde bugünler,hep demokratik kurumlarayönelik bask›larla an›lan birhafta oldu. Asl›nda ilginçlik sadeceülkemizde de de¤il; çünkü“insan haklar›” bugün dünyaçap›nda emperyalizmin yüzündetafl›d›¤› bir maske ayn› zamanda...■ 3 Aral›k 1991- ‹stanbul EmniyetMüdür Yard›mc›s› fiakir Koç, polisinfazlar›na misilleme amac›ylaDevrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.■ 4 Aral›k 1920 - Ankara'da maafllar›n›alamayan ö¤retmenler ilk kezgrev yapt›.■ 4 Aral›k 1945 - ‹stanbul'da TanGazetesi, gericiler taraf›ndan ya¤malan›ptahrip edildi.■ 7 Aral›k 1979 - ‹stanbul Üniversitesi‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyesiProf. Dr. Cavit Orhan Tütengil faflistlertaraf›ndan katledildi.■ 8 Aral›k 1987 - Filistin'de intifadabafllad›.■ 8 Aral›k 1995 - Kamu EmekçileriSendikalar› KonfederasyonuKESK kuruldu.■ 12 Aral›k 1990 - 12 Eylül sonras›Gayrettepe'deki I. fiube binas›n›nbir iflkence üssüne dönüfltürülmesindeetkin bir rol oynayan DevrimciSol I No'lu Masas› Sorgu Timifiefi Ayd›n Bar›fl, Devrimci Sol taraf›ndanöldürüldü.■ 13 Aral›k 1961 - Türkiye ‹flçi Partisikuruldu.■ 13 Aral›k 1980 - Erdal Eren 17yafl›nda idam edildi.■ 16 Aral›k 1994 - ODTÜ Rektörü’nünmakam otosu Dev-Genç taraf›ndanbombaland›.■ 17 Aral›k 1965 - FKF (Fikir KulüpleriFederasyonu) kuruldu.■ 20 Aral›k 1994 - Memurlar Grevde:Ülkede adeta bir genel grev havas›yaratan grev ondan fazla ildekimitinglerle bütünlefltirildi.■ 24 Aral›k 1986 - D‹SK Kapat›ld›.Cuntan›n D‹SK hakk›nda açt›¤› davada‹st. 2 No'lu Askeri MahkemesiD‹SK'in kapat›lmas›na karar verdi.■ 25 Aral›k 1989 - Romanya DevletBaflkan› Nikolay ve efli Elena Çavufleskukarfl›-devrimci bir darbe sonucundaidam edildiler.503 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines