Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

“canl› kalkan” olarak Siyonist füzelerinkarfl›s›na dikilmesine. fiafl›r›-yorlar, insanlar›n 122 flehit verilmesinera¤men hala ölüm orucuna gönüllülükyar›fl› içinde olmas›na...Ama iflte halklar›n gücü budur.Budur halklar› yenilmez k›lan.Vefa ‹dris, Rim Reyasi, HanadiCaradat ve Fatma Al-Nejar’›düflünün... Veya Gülsüman Dönmez’i,fienay Hano¤lu’nu, veyaZehra ve Canan Kulaks›z’›, veyaGültekin Koç’u, U¤ur Türkmen’i,Veli Günefl’i, veya Behiç Aflç›’y›düflünün. Kitaplar yazmam›flt› dahaönce böylesini... Tarihte eflleri benzerleriolmad›¤› gibi, romanlardabile yoktu onlar›nkine benzer eylemler.fiairlerin ve yazarlar›n tahayyülünüaflan bir cüretle “ilk”leriyazd›lar tarihe. Onlar›n yüreklerindeve bilinçlerinde hiçbir statükoyayer yoktu. Çünkü e¤er statükonunve statükoculu¤un gölgesi bile düflmüflolsayd› yüreklerine, asla gerçeklefltiremezlerdibu eylemleri.Onlar›n eylemlerini belirleyen tekfley, halk ve vatan sevgisi, emperyalizmive iflbirlikçilerine karfl› direnmekararl›l›¤›d›r.Onlar› anlamak için iflgali, tecriti,siyonizmin ve oligarflinin zalimli¤ini,vahfletini, yoksullu¤u, adaletsizli¤i,insans›zl›¤› anlamak gerekir.Filistin iflgal edilmifl bir ülke olman›nötesinde, bugün duvarlarla,kontrol noktalar›yla Filistinli’ninbirbirinden tecrit edildi¤i bir toprakdurumundad›r. Birleflmifl MilletlerFilistinli Mültecilere Yard›m Ajans›'n›n(UNRWA) geçti¤imiz günlerdeyay›nlanan son raporuna göre,‹srail iflgali alt›ndaki Filistin topraklar›ndayaflayan nüfusun yüzde 64'ü"yo¤un yoksulluk" yafl›yor.Bu "yo¤un yoksulluk" dününbugünün de¤il, ony›llar›n gerçe¤i.Bu "yo¤un yoksulluk" geçici de¤il,iflgal sürdü¤ü müddetçe kal›c›! Bu"yo¤un yoksullu¤un “ d›fl›nda de-¤il hiçbir Filistinli. UNRWA raporunagöre, “temel yaflamsal ihtiyaçlar›n›karfl›layamaz durumda”olanlar›n say›s›, geçen y›l 650bin iken, bu y›l bu say› bir milyonFedaDevrim, yüzlerce biçimdesavunulur. Yüzlerce eylem biçimi,yüzlerce örgütlenme biçimi,yüzlerce direnifl biçimi devrimcili¤isavunman›n flu veya buandaki arac›, biçimi olur. Hepsi,yerinde, zaman›nda do¤rudur.Devrim, halk, vatan, bazen ancak ölerek savunulur.Devrimcilik, pek çok fleyi yapman›n, pek çok fleyi gözealman›n yan›s›ra, iflte bu sonuncusu göze al›nd›¤›nda, tamanlam›na kavuflur.Ölüme yatt›lar. Çünkü; “Hiçbir ideal, u¤runda ölünecekkadar de¤erli de¤ildir” diyen burjuva ideolojisini, “neolursa olsun yaflamak laz›m” diyen uzlaflmac›, kaypak küçükburjuva ideolojisini de¤il, devrimci ideolojiyi savunuyorlard›.Savunduklar› düflünceleri, idealleri, u¤runa ölünecekkadar de¤erli ve önemliydi.Katledilebilecekleri ihtimaline karfl›, teslim olmay›reddettiler. Çünkü; biliyorlard›, teslimiyetin sonu yoktur.Kabul edilen bir dayatma, bir di¤erini davet eder. Hay›r, hiçkimse onlardan üslerinde veya hapishanede kuflat›lm›flkenbile, “teslim oluyoruz... Biz yokuz” sözünü duymayacakt›.Kendilerini yakt›lar. Çünkü; yoldafllar›n› zulümdenkurtarmak için kendilerini ac›lar›n en büyü¤ünün içine atabilirlerdi.Yoldafllar›n› u¤runa ölebilecekleri kadar seviyorlard›.Yoldafllar›n› korumak, o anda, halk› savunmakla, vatan›savunmakla, zulmü durdurmakla özdeflleflmiflti.Tutsak olmad›klar› halde d›flar›da ölüme yatt›lar. Çünkü; taleplerhakl›yd›. Talepler halk›nd›. F Tipleri yaln›z tutsaklar› de¤il, tüm halk› teslimalman›n bir arac›yd›... Öyleyse, neden yaln›zca içeridekiler ölecekti. Öyleysekavga içerinin ve d›flar›n›n bir ve ayn› kavgas›yd›. Öyleyse, onlar da, içeridekigibi ölüme yatabilmeli, ölümü ve kavgay› ve zaferi paylaflmal›yd›lar.Tahliye edildikleri halde, d›flar›da ölüm orucunu sürdürdüler. Çünkü;“kiflisel” bir kurtulufl, kiflisel bir çözüm peflinde olmam›fllard› hiçbir zaman.Devrimcilikleri, bafltan bunun reddiydi zaten. Birlikte bafllad›klar› kavgay›,sonuna kadar birlikte sürdüreceklerdi.Bedenlerine bombalar› sar›p kendilerini patlatt›lar; Çünkü; pervas›zcakatledenler, halk›n hak ve özgürlük aray›fl›na zincir üstüne zincir vuranlar,ülkeyi yasaklarla ve döktükleri kanla cehenneme çevirenler, halk›n vedevrimcilerin çaresiz olmad›¤›n› görmeliydi. Ölümü yenenler asla çaresiz vesilahs›z kalmazd›.Feda savaflç›lar›, böyle böyle diyerek, böyle böyle yaparak, alt üst ettilerkal›plar›, statükolar›, bencillikleri, kaçk›nl›klar› y›kt›lar, savurdular. Devrimcili¤ien parlak, en güçlü haliyle gözlerimizin önüne, bu ülkenin gündeminegetirip koydular.(Devrimci Sol, say›: 16 Nisan 2002)70 bin kifliye yükseldi. Bu zulüm,bu yoksulluk alt›nda ne yapacak Vefa‹drisler, Rim Reyasiler, HanadiCaradatlar, Fatma Al-Nejarlar?!Zulüm, iflgal, açl›k, yoksulluk,tecrit, yaln›z Filistin’in sorunu olmad›¤›nagöre, bunlar›n yafland›¤›her yerde, o ülkenin ‹drisleri, FatmaAl-Nejarlar’› ne yapacak?!..Feda iflte bu sorunun cevaplar›ndansadece biridir; bu cevap bazen FatmaAl-Nejar olur bazen GülcanGörüro¤lu... ve zulüm sürdü¤ümüddetçe, zulmedenler bu cevaplakarfl› karfl›ya kalmaya devam edecekler.73 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines