Views
4 months ago

Geografia klasa 8

Dział 1. Azja •

Dział 1. Azja • Japonia • Konieczność importowania surowców naturalnych wymuszona ich niedostatkiem. • Występowanie katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tsunami, tajfuny). • Gospodarka oparta na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. • Podporządkowanie przełożonym, pracowitość, sumienność, przedkładanie dobra ogółu nad interes jednostki – tradycja i wartości konfucjańskie. Chiny Zróżnicowanie warunków przyrodniczych a rozmieszczenie ludności w Chinach Zachodnia i północna część Chin klimat kontynentalny, w większości suchy, umożliwiający chów zwierząt głównie wyżyny i wysokie góry, rzeźba w wielu regionach bardzo urozmaicona położenie w głębi lądu utrudniające kontakty gospodarcze (transport, handel) niska gęstość zaludnienia Wschodnia i południowa część Chin klimat monsunowy, korzystny dla rolnictwa (szczególnie uprawy ryżu) przede wszystkim niziny i niezbyt wysokie góry nadmorskie położenie sprzyjające rozwojowi gospodarczemu wysoka gęstość zaludnienia 44

8. Podsumowanie działu Wyzwania demograficzne Chin W przeszłości Dzisiaj W przyszłości • zbyt duża liczba urodzeń • przeludnienie • bardzo dużo dzieci na utrzymaniu rodziców • zbyt wysokie koszty opieki medycznej i edukacji dla państwa • ogromna liczba osób w wieku produkcyjnym, którym należy zapewnić pracę • całe pokolenie dzieci – jedynaków • początek spadku liczby osób w wieku produkcyjnym • szybko zmniejszający się odsetek osób w wieku produkcyjnym • wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (osób starszych, niezdolnych do pracy) • szybkie starzenie się społeczeństwa Gospodarka Chin: • druga pod względem wielkości gospodarka na świecie; • zmiana strategii gospodarczej ze „zmontowano w Chinach” na „wyprodukowano w Chinach” (od koncepcji po efekt); • duży nacisk na rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu, zwiększenie wydajności pracy, technologiczne uniezależnienie się od zewnętrznych inwestorów; • cel: zdobycie wpływów w krajach Ameryki Południowej, Afryki i Azji; zrównanie z gospodarką amerykańską. Indie Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu Bardzo duża liczba ludności • Ogromne zasoby taniej siły roboczej • Atrakcyjna lokalizacja dla firm zagranicznych Historyczne powiązania z Wielką Brytanią • Wiele osób posługujących się językiem angielskim • Możliwość wykonywania pracy w międzynarodowych korporacjach Dynamiczny rozwój gospodarczy wielu dużych miast. • Powstawanie nowych centrów rozwoju gospodarczego kraju. • Skuteczne konkurowanie z miastami zagranicznymi Rozwój przemysłu wysokich technologii, w tym sektora informatycznego (IT) i biotechnologii. • Możliwość wytwarzania nowocześniejszych produktów i świadczenia zaawansowanych usług. • Zwiększenie dochodów przedsiębiorstw i pracowników Co hamuje rozwój gospodarczy Podziały klasowe społeczeństwa • Utrzymywanie się kontrastów pod względem zamożności, wykształcenia, możliwości rozwoju • Niepełne wykorzystanie potencjału ludnościowego kraju Niski poziom wykształcenia dużej części ludności. • Trudności w znalezieniu legalnej, lepiej płatnej pracy. • Dziedziczenie biedy przez dzieci ubogich rodziców. Skupianie inwestycji w największych miastach. • Znacznie słabszy rozwój obszarów wiejskich. • Narastanie dysproporcji regionalnych Duże zatrudnienie w tradycyjnym, samozaopatrzeniowym rolnictwie. • Niskie dochody ludności i niewielki wkład w PKB kraju. • Ograniczone możliwości inwestycyjne państwa i jego regionów 45