PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

40

Tabel 5.6 Oversigt over analyseresultater foretaget i regnvandstanken på Herlev Amtssygehus.

Analyseparameter Enhed Virksomhed nr. 1: Herlev Amtssygehus

Regnvandstank Regnvandstank

12/7-2000 17/7-2000

Coliforme bakterier antal/100 ml 4.300 33

Termotol. coliforme bakterier antal/100 ml 2.800 7

Kimtal, 21°C antal/ml 1.800.000 13.000

Kimtal, 37°C antal/ml 7.200 240

Enterokokker antal/100 ml 1.400 1

Temperatur °C 15 14,7

Ilt mg O2/l 6,5 2,0

pH - - -

Farvetal mg Pt/l 11 3

Turbiditet FTU 0,35 3,7

Ledningsevne mS/m 18,8 19,8

Hårdhed, total °dH 2,4 2,5

Suspenderet stof (SS) mg SS/l < 2,0 4,3

Glødetab (VSS) mg VSS/l < 2,0 2,8

Tørstofindhold % 0,20 0,01

Glødetab, tørstofindhold % 7,1 44,9

COD mg COD/l 14 35

COD, filtreret mg COD/l 13 12

Hydrogencarbonat mg HCO3 - /l 43 163

Chlorid mg Cl - /l 39 31

Sulfat mg SO4 -- /l 8 8

Virksomhed nr. 2: Centralapoteket

Der blev ved virksomhed nr. 2 (Centralapoteket) foretaget to stikprøvetagninger med 5

dages mellemrum. Prøvetagningen blev foretaget direkte fra spildevandskilden, dvs. i

overløbskarret fra destillationsanlægget og i afløbet fra osmoseanlægget.

Som det fremgår af Tabel 5.7, er begge vandtyper stort set bakteriefrie. Osmoseanlægget

opkoncentrerer ifølge /51/ koncentratvandstrømmen 2 – 3 gange, hvilket teoretisk set betyder

en tilsvarende forhøjelse af bakteriekoncentrationen i koncentratet i forhold til bakteriekoncentrationen

i det tilførte drikkevand. Destillationsprocessen sikrer i sig selv fuldstændigt

kimfrit vand på grund af den høje vandtemperatur.

Med hensyn til de fysisk-kemiske parametre blev der ved osmoseanlægget målt forventelige

værdier, dvs. et højt indhold af salte, der i koncentration ligger ca. 3 gange over almindeligt

vandværksvand. Der var desuden koblet en afhærder (ionbytter) på RO-anlægget for

fjernelse af calcium og dermed hårdhed fra vandet. Hårdheden i koncentratvandstrømmen

fra RO-anlægget var derfor lav (under detektionsgrænsen), og således vurderes muligheden

for udfældninger (kalk og gips) som værende meget lav. Der er derimod en større risiko for,

at vandet vil udvise aggressivitet, hvilket der skal tages højde for ved etablering af en installation,

da jernrør kan korrodere.

Sammensætningen af vandprøverne udtaget d. 12/7 og d. 17/7 fra destillationsanlægget er

omtrent identisk, bortset fra indholdet af turbiditet og suspenderet stof, som er lettere forhøjet

i vandprøven, udtaget d. 17/7. Begge vandprøver er karakteriseret ved at have et lavt

indhold af opløste stoffer, og den lave hårdhed sammenholdt med et moderat lavt indhold af

hydrogencarbonat og et formodet forhøjet pH (vandets pH stiger ved kogning i længere tid)

resulterer i, at vandets aggressivitet og kalkfældende egenskaber må være uden betydning.

Det manglende indhold af uorganisk kulstof gør imidlertid vandet dårligt i stand til at mo dstå

pH-ændringer, da vandets pufferstyrke er ringe.

Såfremt de to vandprøver sammenblandes, vil den resulterende vandprøve formentlig være

kalkaggressiv. For bestemmelse af dette kræves en måling af pH, calcium og alkalinitet i

den sammensatte vandprøve. Er vandet aggressivt, kan dette afhjælpes ved tilsætning af

calcium og/eller justering af pH (tilsætning af base).

More magazines by this user
Similar magazines