PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Vækstpotentialet og indholdet af mikroorganismer i vandet er lavt i begge vandtyper, hvilket

gør vandet særdeles velegnet til genbrugsformål.

Tabel 5.7 Oversigt over analyseresultater udtaget fra omvendt osmoseanlæg (koncentrat) og i

overløbet fra destillationsanlæg på Centralapoteket.

Analyseparameter Enhed Virksomhed nr. 2: Centralapoteket

Koncentrat

Overløb

osmoseanlæg

Destillationsanlæg

12/7-2000 17/7-2000 12/7-2000 17/7-2000

Coliforme bakterier antal/100 ml < 1 < 1 < 1 < 1

Termotol. Coliforme bakterier antal/100 ml < 1 < 1 < 1 < 1

Kimtal, 21°C antal/ml 330 140 1 1

Kimtal, 37°C antal/ml 130 54 1 1

Enterokokker antal/100 ml < 1 < 1 < 1 < 1

Temperatur °C 17,5 16 ca. 95 ca. 95

PH - - - - -

Farvetal mg Pt/l 19 11 4 5

Turbiditet FTU 2,5 < 0,05 1,1 13,6

Ledningsevne mS/m 303 365 25,8 20,5

Hårdhed, total °dH < 1,0 < 1,0 3,5 2,4

Suspenderet stof (SS) mg SS/l 4,0 < 2,0 4,0 28

Glødetab (VSS) mg VSS/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0

Tørstofindhold % < 0,1 0,24 < 0,1 0,01

Glødetab, tørstofindhold % 6,6 11,0 27,2 23,5

COD mg COD/l 37 38 < 10 < 10

COD, filtreret mg COD/l 36 38 < 10 < 10

Hydrogencarbonat mg HCO3 - /l 1.270 1.470 64 66,1

Chlorid mg Cl - /l 278 355 31 23

Sulfat mg SO4 -- /l 217 282 31 21

Virksomhed nr. 5: Diversey Lever

Ved virksomhed nr. 5 (Diversey Lever) blev der foretaget i alt 4 stikprøvetagninger fra

udligningstanken på to på hinanden følgende dage (d. 21/8 og d. 22/8). Prøvetagningerne

blev foretaget før og efter pH-neutraliseringen.

Analyseresultaterne i Tabel 5.8 viser, REF FLETFORMATat processpildevandet fra Diversey

Lever er fuldstændigt kimfrit, sandsynligvis på grund af den stærkt forhøjede pH-værdi

og på grund af spildevandets formodede høje indhold af detergenter (alkoholethoxylater).

Spildevandets sammensætning er karakteriseret ved et højt indhold af opløste stoffer, som

resulterer i en stærkt forhøjet ledningsevne. COD-indholdet, som ligeledes er karakteriseret

ved at være på opløst form, må betegnes som højt, hvilket efterfølgende kan være medvirkende

til kraftig mikrobiologisk vækst. Dette afhænger dog i høj grad af detergentindholdet

og næringsstofindholdet i vandet samt af, hvor letnedbrydeligt det organiske stof er. pHneutraliserin-gen,

som i dette tilfælde foretages ved tilsætning af svovlsyre, resulterer i en

stærkt forhøjet koncentration af sulfat, der er særligt udtalt ved prøvetagningen d. 22/8.

Vandet vil på grund af den relative høje hårdhedsgrad antageligt være kalkfældende efter

pH-neutraliseringen, men dette styres i høj grad af, hvor meget pH sænkes. Situationen er

for spildevandets vedkommende den, at vandets egenskaber med hensyn til aggressivitet/kalkfældelighed

efter behov kan styres ved pH-justeringen.

41

More magazines by this user
Similar magazines