PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

54

Afløb fra

brusebade

De økonomiske perspektiver for en fuldstændig rensning af gråvandet er relativt store i

forhold til besparelsespotentialet, idet investeringsstørrelsen for et højeffektivt biologisk

filter eller en RO-proces skønnes at ligge over 250.000 kr. Dertil kommer betragtelige

driftsudgifter, primært i form af strømforbrug til renseprocessen. Selv med en effektiv rensning

har det imidlertid vist sig, at der stadig vil være basis for et vist mikrobielt vækstpotentiale

i systemer, hvor vandet har en vis opholdstid. For fuldstændig fjernelse af vækstpotentialet

kræves derfor en kombination af en biologisk proces og en RO-proces, hvilket

forøger økonomien i endnu højere grad.

Det vurderes, at såfremt partikelindholdet og den biologiske vækst i rør og tanksystemer

kan holdes nede på et acceptabelt niveau, anses det ikke som en nødvendighed, at det grå

spildevand renses fuldstændigt for BOD og næringssalte.

Skal der etableres en begrænset rensning af det grå spildevand, kan denne foretages som en

kombination af et tryksandfilter, en desinfektionsproces og en filtreringsproces, umiddelbart

inden vandet skal bruges.

Tryksandfiltret skal sikre, at større partikler sorteres fra inden tilledning til udligningstanken.

Desuden vil en del af vækstpotentialet blive fjernet i tryksandfiltret.

Desinfektionsprocessen - f.eks. en UV-bestråling - kan enten foretages i en delstrøm, der

recirkuleres over udligningstanken, eller i hovedstrømmen der føres over til Papyro-tex.

Hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig, afhænger af vandforbrugsmønstret på Papyrotex.

Er dette i perioder meget stort, vil dimensioneringskravet til et UV-anlæg også være

stort, og dermed dyrt. Etableres der recirkulation med en UV-proces over udligningstanken,

vil selve vandkvaliteten i udligningstanken forbedres. Til gengæld vil vandet, der tilledes

Papyro-tex, ikke være bakteriefrit. Foretages der regelmæssig rengøring af udligningstanken,

vil vandkvaliteten dog være rimelig god med et kimtal, der skønnes ikke at være større

end 10 5 – 10 6 /ml, såfremt tanken rengøres regelmæssigt, f.eks. hver 3. måned.

På Papyro-tex kan der etableres en filtreringsenhed, enten som et patronfilter direkte i rørsystemet

eller som et posefilter. Patronfiltret vil kunne fjerne partikler ned til 10 μm, mens

posefiltret fjerner partikler i størrelsesordenen 5 – 10 μm. Filtreringsenheden etableres

inden afhærdningsprocessen på Papyro-tex. Der vil på Papyro-tex være behov for rensning

af afhærderen regelmæssigt med godkendte kemikalier (base) for fjernelse af biofilm.

Processen er illustreret i Figur 5.6.

Pumpebrønd

Betontank med

renseanlæg

Tilløbspumpe

UV-anlæg

Til Papyro-tex

Recirkulation

Patronfilter

Til produktion på

Papyro-tex

15 m 3 udligningstank

i glasfiber

Figur 5.6 Eksempel på en simpel opgradering af gråvandet fra Hjortespringbadet.

Overløb til

kloak

Det antages, at rensningsanlægget etableres i en isoleret betontank (præfabrikeret) placeret

tæt på udligningstanken.

More magazines by this user
Similar magazines