Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Предпазни

Предпазни мерки > Информация относно грижи и поддръжка n146 N Информация относно грижи и поддръжка Компютър ❑ ❑ Почиствайте корпуса с мека, суха или леко навлажнена със слаб почистващ разтвор кърпа. Не използвайте абразивни материали, почистващ прах или разтворител, например алкохол или бензин, в противен случай повърхността на корпуса може да се повреди. Изключвайте захранващия адаптер и изваждайте батерията, преди да почиствате компютъра. LCD екран Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете LCD екрана. Търкането на повърхността може да повреди екрана. Вградена камера Почистете зоната върху и около вградената камера с помощта на мека и суха кърпа. Не търкайте зоната твърде силно, тъй като тя може лесно да се надраска. Дискове ❑ ❑ ❑ Подходящата грижа за диска е важна за постоянната му изправност. Не използвайте разтворители (като бензин, разредител, спирт, налични на пазара почистващи препарати или антистатичен спрей), които може да увредят диска. За нормално почистване дръжте диска за ръбовете му и до избърсвайте с мека кърпа от центъра към периферията. Ако дискът е прекалено замърсен, навлажнете мека кърпа с вода, изцедете я добре и избършете повърхността на диска от центъра към периферията. Избършете останалата влага със суха кърпа.

Предпазни мерки > Работа с компютъра n147 N Работа с компютъра ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията. Може да искате да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него. Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него. Не поставяйте компютъра на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Влага или дъжд ❑ Механични вибрации или разтърсване ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването може да причини неизправност на компютъра. Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Компютърът използва високочестотни радио сигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно приемане. В този случай преместете компютъра на подходящо разстояние от радиоприемника или телевизора. Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка.