Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

212. ROPAŽU NOVADA PĀRVALDĪBA UNSADARBĪBA2.1. ADMINISTRATĪVĀSTRUKTŪRA 182.1.1. LĒMĒJVARA, KOMITEJAS UNKOMISIJASNovada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina tovēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Ropažunovada dome 15 deputātu sastāvā.Novada dome darbojas uz likuma „Parpašvaldībām”, Ropažu novada pašvaldībasnolikuma (Saistošie noteikumi Nr.15;apstiprināti 2011.gada 27.decembrī), Domeslēmumu un citu tiesību aktu pamata.Atsevišķu funkciju pildīšanai un lēmumprojektuizstrādāšanai novada domē darbojas 4komitejas un 12 komisijas. Ropažu novadadomes komitejas:Finanšu komiteja,Sociālo jautājumu komiteja,Attīstības komiteja,Izglītības, kultūras un sporta komiteja.Ropažu novada domes komisijas:18Administratīvā komisija,Pārvaldes komisija,Vēlēšanu komisija,Komunālo un apsaimniekošanasjautājumu komisija,Dzīvokļu komisija,Politiski represēto personu statusanoteikšanas, nacionālās pretošanāskustības dalībnieku statusanoteikšanas komisija,Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats un Ropažu novada pašvaldības nolikums (Nr.15;27.12.2011)Ēku un būvju pieņemšanasekspluatācijā komisija,Iepirkumu komisija,Ekspertu komisija,Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisija,Inventarizācijas komisija,Revīzijas komisija.Novada domi vada domes priekšsēdētājs,kuram ir 2 vietnieki.2.1.2. IZPILDVARARopažu novada domes pieņemto lēmumuizpildi, darba organizatorisko un tehniskoapkalpošanu nodrošina Ropažu novadapašvaldības administrācija. To veidosekojošas struktūrvienības:Finanšu un grāmatvedības daļa,Personālvadības un lietvedības daļa,Juridiskā daļa,Būvvalde,Attīstības daļa,Sabiedrisko attiecību daļa,Saimniecības daļa.Īpaša statusa institūcijas, pamatojoties uzspēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,novadā ir:Bāriņtiesa,Vēlēšanu komisija,Revīzijas komisija,Dzimtsarakstu nodaļa.Ropažu novada pašvaldības iestādes, kurasnodrošina dažādus pamatpakalpojumus:Ropažu vidusskola,Zaķumuižas pamatskola,Ropažu PII „Annele”,Ropažu mākslas un mūzikas skola„Rodenpois”,

More magazines by this user
Similar magazines