Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

51Visos ciemos ir notekūdeņu attīrīšanasiekārtas - bioloģiskās attīrīšanas ietaises.Sadzīves notekūdeņu novadīšana uzattīrīšanas iesaistēm notiek caurpārsūknēšanas sūkņu stacijām. Attīrītonotekūdeņu izplūde tiek novadīta Lielajā Juglā.Ropažu ciema kopējā kanalizācijas tīklagarums ir 7,55 km. Kopējais novadīto sadzīvesnotekūdeņu daudzums nepārsniedz 200m 3 /diennaktī.Mucenieku ciema kanalizācijas tīklukopgarums – 5,012km. Attīrīšanas iekārtujauda – 250 m 3 /diennaktī.Tumšupes ciema kanalizācijas tīklukopgarums – 3,28 km. Attīrīšanas iekārtujauda – 150m 3 /diennaktī.Silakroga ciema kanalizācijas tīklu kopgarums– 6,228 km. Attīrīšanas iekārtu jauda –360m 3 /diennaktī.Zaķumuižas ciema kanalizācijas tīklukopgarums – 6,3 km. 2010.gadā novadītonotekūdeņu apjoms – 57177 m 3 jeb 156,6m 3 /diennaktī.Patērētājiem, kuriem nav pieejamicentralizētās kanalizācijas pakalpojumi, piemājokļiem ir izbūvētas kanalizācijas bedres vaiseptiķi. Kanalizācijas notekūdeņu izvešanu uzattīrīšanas iekārtām nodrošina operators,izvešanas biežums nav noteikts – iedzīvotājipiesaka notekūdeņu izvešanu atbilstošinepieciešamībai.5.5.3. SILTUMAPGĀDECentralizēta siltumapgāde tiek nodrošinātaRopažos, Muceniekos, Silakrogā unZaķumuižā.2012.gadā ar KPFI atbalstu tika īstenotsprojekts „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem Ropažu novadā”.Projekta mērķis – oglekļa dioksīda emisijusamazināšana siltumenerģijas ražošanasprocesā Ropažu novada pašvaldībā,aizvietojot fosilo energoresursu patērējošāstehnoloģijas ar atjaunojamo energoresursu(šķeldu) izmantojošām tehnoloģijām.Projekta rezultātā divās novada katlu mājās –Silakrogā un Ropažos – tika uzstādīti granuluapkures katli, saglābjot arī līdzšinējos katlus,kur par kurināmo līdz šim tika izmantota dabasgāze.Mucenieku katlu mājā uzstādīti 2 katli arnominālo siltuma jaudu – 1,86 MW. Katliparedzēti telpu apsildei apkures periodā.Kurināmais – dabas gāze, patēriņš – 480000m 3 /gadā.Zaķumuižas esošajā katlu mājā atrodas diviapkures katli. Izmantojamais kurināmais –dabas gāze, kuras gada patēriņš – 225000m 3 .Katlu māja savienota ar koģenerācijas staciju,kura tika uzbūvēta 2011.gadā. Koģenerācijasstacijas jauda ir 350 MW.Koģenerācijas stacijā atrodas viensiekšdedzes dzinējs, kurš darbojas ar dabasgāzi. Saražoto elektroenerģiju caurpaaugstinošo transformatoru nodod AS„Sadales tīkls” kopējā elektrosistēmā.5.5.4. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA2012.gada nogalē tika īstenots projekts„Dalītās atkritumu vākšanas sistēmasieviešana Ropažu novadā”, kura rezultātāizveidots šķiroto atkritumu savākšanaslaukums Taurēnos un 14 sadzīves atkritumudalītās savākšanas punkti Ropažos,Zaķumuižā, Kākciemā, Silakrogā, Muceniekosun Tumšupē. Līdz ar projekta īstenošanu 5600novada iedzīvotājiem tiek sniegta iespējašķirot atkritumus un samazināt nešķirotoatkritumu apjomu par 400 tonnām gadā (~50%no 5600 iedzīvotāju gada laikā radīto atkritumuapjoma).NOVĒRTĒJUMSRopažu novada tehniskā infrastruktūra unpakalpojumi vērtējami kā pieejami. Būtiskinepieciešams uzlabot autoceļu kvalitāti undrošību, attīstīt velosipēdistiem un gājējiem

More magazines by this user
Similar magazines