Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

45radiācijas drošībā un kodoldrošībā, bet2009.gadā – 3 dabas resursu izmantošanas unaizsardzības noteikumu pārkāpumi.Novadā regulāri norisinās dažādi videssakopšanas un izglītības pasākumi. Izglītībasiestādes ir iesaistījušās dažādos videsprojektos.4.5.3. PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBASGalvenie atmosfēras gaisa piesārņojuma avotiir stacionārie objekti un mobilie piesārņojumaavoti - transporta līdzekļi.Nozīmīgākie Ropažu novada stacionāriepiesārņojuma avoti ir ražošanas un pārstrādesuzņēmumi un katlumājas. Piesārņojuma avotilielākoties atrodas novada ciemos(Zaķumuižā, Ropažos, Muceniekos,Silakrogā). Novada teritorijā nav neviensuzņēmums, kuram būtu izsniegta A kategorijaspiesārņojošā atļauja, bet ir vairāki ar Bkategorijas piesārņojošo darbību atļaujām.Kopējais sadzīves atkritumu daudzums2010.gadā, kuru radījušas organizācijas, kurasir atskaitījušās valsts statistikas pārskatā „Nr.3– Atkritumi”, Ropažu novadā, bija 999,822tonnas.NOVĒRTĒJUMSNovada ģeogrāfiskais novietojums sniedzvairākas priekšrocības, kas lielākoties saistītasar apkārt esošo pilsētu sniegtajiempakalpojumiem un darba tirgu. Ropažu novadanozīmīgākie dabas resursi ir meži un derīgieizrakteņi, lielākoties dolomīta atradnes.Viens no novada raksturīgākajiem dabasobjektiem ir Lielā Jugla un dabas liegums –Lielie Kangari. Vides kvalitāte novadāvērtējama kā laba.Izglītības iestādes regulāri rīko daudzveidīgasvides izglītības aktivitātes un projektus, kasveicina arvien plašāku iedzīvotāju attieksmesmaiņu pret apkārtējās vides sakoptību.Pēc aptaujāto novada iedzīvotāju domāmRopažu novada daba un apkārtējā vide irsakopta un skaista. Tiek norādīts uz novadameža un ūdens resursiem kā dabas vērtībām,kā arī atzinīgi vērtēta Ropažu ciemalabiekārtotā apkārtne un izglītības iestāžuaktivitātes EKO skolu programmā. Norādīts uznepieciešamību vairāk rīkot organizētas videssakopšanas talkas, kopt novada teritorijas unobjektus. Kā novada sasniegumi tiek minētiatsevišķu novada dabas un kultūrvēsturesobjektu sakoptība.

More magazines by this user
Similar magazines