Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

313. ROPAŽU NOVADA SOCIĀLĀINFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI3.1. IZGLĪTĪBARopažu novadā izglītības pakalpojumussniedz 4 izglītības iestādes, kuras atrodaspašvaldības pārvaldes pārraudzībā:Ropažu vidusskola,Zaķumuižas pamatskola,PII „Annele”,Mūzikas un mākslas skola„Rodenpois”.2011.gada 1.augustā Zaķumuižas pamatskolaitika pievienota PII „Auseklītis”, kura līdz tamdarbojās kā atsevišķa izglītības iestāde.Izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās dažādosvietēja un starptautiska mēroga projektos.Skolās darbojas pagarinātās darba dienasgrupas, pieejamas dažādu speciālistu(logopēda, psihologa un sociālā pedagoga)konsultācijas. Papildus izglītības programmāsnoteiktajam, izglītības iestādes skolēniemnodrošina plašu interešu izglītības programmuun dažādas radošas aktivitātes.Izglītības iestādēs regulāri tiek veiktiinfrastruktūras uzlabošanas darbi. 2011.gadāRopažu vidusskolā veikta jumta nomaiņagalvenajam skolas un virtuves korpusam, kāarī īstenoti 3.stāva pārseguma siltināšanasdarbi. Zaķumuižas pamatskolā veikta telpurekonstrukcija, piemērojot telpas pirmskolasgrupas vajadzībām. Ropažu PII veikta grīdasseguma nomaiņa un kāpņu telpu kapitālieremonti.2009.gadā tika īstenota apjomīga Zaķumuižaspamatskolas rekonstrukcija, renovējot telpasun izbūvējot jaunu sporta zāli.2012.gadā īstenots Ropažu novada izglītībasiestāžu informatizācijas projekts, uzlabojotRopažu vidusskolas un Zaķumuižaspamatskolas iekšējos datortīklus un tehniskoaprīkojumu.Neskatoties uz veiktajiem infrastruktūrasuzlabojumiem, nepieciešams attīstīt izglītībasiestāžu infrastruktūru, padarot to mūsdienīguun pieejamu bērniem ar funkcionāliemtraucējumiem.Ropažu novada izglītības iestādes irizstrādājušas novada vispārējās izglītībasstratēģijas līdz 2018.gadam projektu, kuršintegrēts Attīstības programmā. Ņemot vērādemogrāfijas tendences, paredzams, kapieprasījums pēc pirmsskolas izglītības, sākotar 2016./2017.mācību gadu novadāsamazināsies.27 254437 41 3652 4732 30Attēls 14: Prognozētais bērnu skaits, kas uzsāksmācības Ropažu vidusskolā un Zaķumuižaspamatskolā (Ropažu novada Izglītības stratēģija līdz2018.gadam - projekts)Izglītības stratēģijas projekts par galvenajiemizglītības iestāžu attīstības stūrakmeņiemnosaka rūpes par dabu, par līdzcilvēkiem, parsevi un par kultūrvēsturisko mantojumu,5025Ropažu vidusskolaZaķumuižas pamatskola2212

More magazines by this user
Similar magazines