TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 6

at oppretting av lokale likestillingsavtaler bør skje i en utviklingsprosess

i bedriften.

Lederforankring

Arbeidet med likestilling må være forankret i bedriftens toppledelse

og følges opp av den øvrige ledelse. Ledere må også måles

på oppnådde resultater innenfor likestilling.

Integrering

Arbeidet med likestilling må integreres både i bedriftens daglige

arbeid og utviklingsarbeid, og må komme til uttrykk i bedriftens

strategi og handlingsplaner. Likestillingsperspektivet må ivaretas

ved omstillinger, ansettelser, forfremmelser, opplæring, kompetanseutvikling

og ved innplassering i stillings- og lønnssystemer.

Arbeidsorganisering

Måten arbeidet organiseres og fordeles vil ha konsekvenser for

blant annet lønnsutvikling, kompetanseutvikling, avansementsmuligheter

og omplasseringsmuligheter.

Erfaringer viser at endret arbeidsorganisering/omstilling ofte medfører

at de arbeidsoppgaver hvor kravene til kompetanse er minst,

blir borte. I disse jobber er kvinner fortsatt i majoritet. Spesielt utsatt

er deltidsansatte. Det er av stor betydning at mulighet til kompetanseutvikling

og omskolering, og god tid til dette, gis til alle

før endringene gjennomføres.

Deltid

Andelen kvinner som jobber deltid varierer kraftig mellom bransjene.

I følge Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har lønnsutviklingen for

de grupper det finnes tall for, vært noe svakere for deltidsansatte

enn heltidsansatte i den siste 15 årsperiode. En årsak kan være

mindre opprykksmuligheter for deltidsansatte. Det å jobbe deltid

97

More magazines by this user
Similar magazines