Views
9 months ago

qqq1

За інших

За інших рівних умов підвищення цін на ресурси зумовлює збільшення витрат на одиницю продукції і тим самим скорочення сукупної пропозиції. Зниження цін на ресурси веде до протилежного результату. На ціни ресурсів і сукупну пропозицію також може вплинути послаблення чи посилення панування на ринку, або ринкова монополія, що дає можливість встановлювати ціни вищі, ніж за наявності конкуренції. Значний вплив на зміщення кривої сукупної пропозиції має продуктивність, яка відображає відношення між реальним обсягом виробництва у країні і кількістю використаних ресурсів. У разі зменшення витрат на одиницю продукції збільшення продуктивності призведе до зміщення кривої сукупної пропозиції вправо; і навпаки, зменшення продуктивності призведе до збільшення витрат на одиницю продукції та зміщення кривої сукупної пропозиції вліво. На зміщення кривої сукупної пропозиції впливають також зміни правових норм, згідно з якими функціонують підприємства. Ці зміни передусім стосуються податків, субсидій і характеру регулювання. Так, зміна податків з підприємств, зокрема таких, як податок на додану вартість, акцизний збір, податок на соціальне забезпечення, так само, як і збільшення заробітної плати, може збільшити витрати на одиницю продукції і скоротити сукупну пропозицію. У багатьох випадках збільшує витрати виробництва на одиницю продукції і зрушує криву сукупної пропозиції вліво державне регулювання. Це не означає, однак, що держава зовсім не повинна втручатися в економічні відносини. Таким чином, крива сукупної пропозиції складається із трьох відрізків: горизонтального, висхідного і вертикального. Припустимо, що на висхідному відрізкові витрати на одиницю продукції, а отже, і рівень цін підвищуються, коли виробництво розширюється, намагаючись досягти свого потенційного рівня. Але існують і інші чинники, які не пов'язані із збільшенням реального обсягу виробництва, що впливають на витрати на одиницю продукції. Такими чинниками є ціни на ресурси, продуктивність і правові норми. 29. Цінові та нецінові чинники, що впливають на сукупну пропозицію. Як і у випадку із сукупним попитом існують цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію. Зміна рівня цін означає рух вздовж незмінної кривої сукупної пропозиції. Під дією нецінових факторів крива сукупної пропозиції переміщується: влівовгору, коли сукупна пропозиція скорочується, та вправо-вниз, коли вона зростає (рис. 4.6).

P AS2 AS1 AS3 Y Рисунок 4.6. Вплив нецінових факторів на криву сукупної пропозиції До нецінових факторів сукупної пропозиції відносять: 1) зміни цін на ресурси. Підвищення цін на ресурси призводить до зростання середніх витрат, внаслідок цього сукупна пропозиція зменшується (AS1 → AS2). Ціни на ресурси, у свою чергу, залежать від наступних чинників: наявності власних ресурсів; цін на імпортні ресурси; співвідношення на ринку національних та імпортних ресурсів тощо. 2) зміни в продуктивності. Підвищення продуктивності дозволяє отримати більший реальний обсяг виробництва за даного обсягу ресурсів або витрат. І навпаки, зниження продуктивності веде до зростання витрат на одиницю продукції та зсуву кривої сукупної пропозиції вліво. 3) зміни економіко-правових норм, зокрема, податків та субсидій, характеру державного регулювання. Наприклад, зменшення податків збільшує частку прибутку, що залишається у розпорядженні підприємця, чим стимулює розширення сукупної пропозиції. Такий же ефект мають субсидії або субвенції підприємницькому секторові. Вони зменшують витрати виробництва та збільшують сукупну пропозицію (AS1 → AS3). 4) очікування зміни рівня цін. Як ми бачили раніше, у короткостроковому періоді обсяг товарів і послуг, що пропонуються, залежить від невірних уявлень робітників та фірм, жорсткості заробітної плати та цін. Однак уявлення, заробітна плата та ціни формуються на основі рівня цін, що очікується. Тому при зміні очікувань відбувається зміщення короткострокової кривої сукупної пропозиції. Очікування підвищення цін зміщує короткострокову криву сукупної пропозиції вліво, і навпаки. 30. Макроекономічна рівновага. Макроекономічна рівновага - це такий стан національної економіки, коли використання обмежених економічних ресурсів для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства збалансовані, тобто існує сукупна пропорційність між ресурсами та їх використанням; факторами виробництва та результатами їх використання; виробництвом і споживанням; пропозицією і попитом; матеріально-речовими та фінансовими потоками. Досягнення повного рівноваги - це економічний

ематический указатель
Lucid Dreaming Experience
Инструкция - Olympus
Умовні позначення
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА
TACKLING INACTIVITY
JACK CANFIELD 24 październik 2013r. Hotel Gromada Airport ...
Годовой отчет за 2012 год
James Franco - Salon.com - Lu Magnus