Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

7. MÅLSÆTNING FOR EN BESTAND AF KRONDYR

Hvis diskussioner om forvaltning af krondyr skal kunne føre noget konstruktivt med sig, taler erfaringerne

klart for, at man skal være meget opmærksom på ikke at sammenblande diskussionen af mål

og midler.

Et eksempel på en sådan traditionel forfejlet diskussion er den tilbagevendende om berettigelsen af

jagten på hjorte i september. Man bør gøre sig klart, at den i dag praktiserede form for septemberjagt

er et middel til at opnå et mål, og ikke et mål i sig selv. Uden først at have diskuteret hvilket mål der

skal sigtes efter, er det en meget svær diskussion at få noget brugbart ud af, hvilket bekræftes af

mangeårige erfaringer. Når der er enighed om målet, kan det diskuteres, om septemberjagten i den

praktiserede form er et velvalgt middel, til at opnå det i fællesskab opstillede mål.

En traditionel mål-middeldiskussion, bør tage sit udgangspunkt i, hvad formålet med hele diskussionen

skal være. En sådan diskussion er i sagens natur temmelig bred, da der er mange befolkningsgrupper,

der har legitime interesser i krondyrene, jf. rapportens afsnit Befolkningens interesser i landets

krondyr.

Formål

Som eksempler på hvilke formål der kan opstilles skal kort nævnes:

Naturlig alders-og kønssammensætning

Oplevelser for ikke-jægere

Størst mulig jagtudbytte

Flest mulig trofæer

Størst mulig bestand.

Ingen markskader

Mål

Næste fase er så opstillingen af operationelle mål. Ved operationelle mål forstås her, at målene skal

være så veldefinerede, at man kan kontrollere, om målene nu også bliver nået, inden for den aftalte

tidsfrist. De parametre det som udgangspunkt er relevant at opstille mål for, er krondyrsbestandens

Samlede størrelse,

Sammensætning og

Geografiske fordeling.

Bestandsstørrelse

I kraft af sin størrelse og levevis er krondyr i stand til at påvirke sine omgivelser meget markant

f.eks. i form af skader på markafgrøder og skov. Det er i praksis omfanget af skader der afgør, hvor

stor en bestand af krondyr, der kan accepteres.

Specialister har tidligere officielt vurderet, at vi i Danmark ville kunne have en bestand på mellem

100.000 og 200.000 krondyr, såfremt ubegrænsede skader på mark og skov kan accepteres, og der

ikke bliver drevet jagt på dyrene.

Fordelingen af krondyrbestanden i Danmark er ujævn. Der findes områder, hvor bestanden har nået

en størrelse, så yderligere vækst ikke vil være acceptabel. Modsat findes egnede biotoper med en

tynd eller slet ingen krondyrbestand. I de fleste tilfælde er det jagt, der er hovedårsagen til, at egnede

biotoper ikke er besat.

22

More magazines by this user
Similar magazines