Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Bestandssammensætning

Ved bestandssammensætning forstås den køns- og aldersmæssige fordeling i bestanden. Som for bestandsstørrelsen

er jagt den enkelte faktor, der har størst betydning for sammensætningen af en krondyrbestand.

Geografisk fordeling

Vildtudbyttestatistikken viser, at 90 % af de nedlagte krondyr skydes i Jylland. Halvdelen heraf nedlægges

i Ringkøbing og Ribe amter. Udbyttetallene afspejler bestandens udbredelse, som altså er

ujævnt fordelt i landet, og med et stort vækstpotentiale.

Midler

De overordnede og vigtigste virkemidler for at opfylde en målsætning er:

jagt, herunder jagtbegrænsninger

biotoppleje

fodring

regulering af forstyrrelser

forjagning.

Lokale diskussioner af blandt andet formålet med krondyrenes tilstedeværelse.

I Danmark er der meget forskellige erfaringer med offentlig debat om forvaltningen af en lokal bestand

af krondyr. Tilsyneladende finder de mest konstruktive drøftelser sted i områder, hvor krondyrenes

tilstedeværelse er af nyere dato; men generelt er det kendetegnende for disse lokale diskussioner,

at det langt overvejende er jægerinteresser der tilgodeses og diskuteres.

Et vigtigt skridt i retning af en ajourføring og nuancering af landets krondyrforvaltning vil være, en

videreudvikling af de gode lokale initiativer, der de seneste år har været rundt i landet. Modellen har

typisk været mere eller mindre offentlige møder, med et panel af fagfolk. Desværre er det som sagt

en generel erfaring, at andre interesser end de jagtlige er yderst sporadisk repræsenteret. Endvidere

har målsætningsdebatten aldrig været systematiseret, og der er en tendens til, at man har valgt at glide

af på ubehagelige diskussioner.

Da disse lokale drøftelser er af helt afgørende betydning for den fremtidige forvaltning, er det nødvendigt

at understøtte og præge udviklingen i retning af flere og mere forpligtende lokale forvaltningsmøder,

med bred deltagelse af samtlige interessegrupper.

23

More magazines by this user
Similar magazines