Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vildtudbytte Krondyr DK - Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen kan udbetale kompensation for de skader, som krondyrene forvolder på

landbrugsafgrøder på ejendomme, der er nabo til visse af styrelsens skovarealer.

Den mest omfattende kompensationsordning blev i 40érne etableret som en følge af oprettelsen af et

mindre antal kronvildtreservater i statsskovene. Reservaterne er nu nedlagt som sådan. Kompensationsordningen

er imidlertid opretholdt, og udbetalingerne finder sted i henhold til de årlige finanslove.

Målsætningen for disse gamle reservater var blandt andet at øge kronvildtbestanden. Formålet med

kompensationsordningen var / er at imødegå naboers krav om reduktion af bestanden af krondyr,

som ville være i modstrid med denne målsætning.

En tilsvarende ordning findes for Oksbøl Kronvildtreservat, og er en del af en overenskomst mellem

Oksbøllejren, under Forsvarsministeriet, og Oxbøl Statsskovdistrikt.

I Oksbøl-området er den gennemsnitlige årlige udbetaling af kompensation på under 10.000 kr.,

mens den for den øvrige del af landet ligger på ca. 10.000 kr. i gennemsnitlig årlig kompensation.

Omfanget af de to ordningerne er begrænset til skader på markafgrøder forvoldt af krondyr, som

stammer fra kerneområder og kronvildtreservater tilhørende Skov-og Naturstyrelsen.

Sammenfattende vurdering af de to offentlige kompensationsordninger

Skov- og Naturstyrelsen har ingen forpligtelse til at betale erstatning for den skade, der forvoldes af

vildtlevende bestande af dyr. De beskrevne ordninger for visse bestande af krondyr i Midt- og Vestjylland

er klare undtagelser, og er specielle midler, udvirket til brug i Skov-og Naturstyrelsens lokale

krondyrforvaltning.

I analysen af de to ordningers hensigtsmæssighed, kan der fremføres følgende begrundelser for at opretholde

ordningerne:

- Styrelsen opretholder på eget initiativ en relativt stor bestand af krondyr i kerneområderne generelt,

og omkring Oxbøl og Ulborg Statsskovdistrikter i særdeleshed. Med ordningerne kan markante

krav om bestandsreduktioner og natjagtstilladelser normalt undgås.

- Ordningerne er omkostningseffektive sammenlignet med alternativer.

- Ordningerne bidrager til at krondyrene ikke betragtes som skadedyr, men som en positiv del af

naturen.

Imod ordningerne taler:

- Styrelsen er økonomisk forpligtet til at yde kompensation i det omfang, der forekommer skader

på naboarealer.

- Det forhold, at der findes en kompensationsordning for krondyrskader kan skabe en forventning

om, at lignende ordninger kan etableres for andre arter, der forvolder skader.

- At ordningen ikke er landsdækkende kan lokalt medføre utilfredshed.

I den offentlige diskussion har det ofte været et problem, at der er sket en sammenblanding af hvad

Skov-og Naturstyrelsen i dag gør som grundejer og krondyrforvalter, og så et politisk ønske fra interessegrupper

om, at staten påtager sig en mere eller mindre generel forpligtelse til at kompensere private

for skader, forårsaget af vilde pattedyr og fugle.

32

More magazines by this user
Similar magazines