Views
11 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) + Giã vµ ®é Èm: giã lµm t¨ng sù chªnh lÖch vÒ ®é Èm gi÷a bªn trong vµ bªn ngoµi lç khÝ do ®ã còng lµm t¨ng sù tho¸t h¬i n−íc. + TÝnh chÊt lý ho¸ cña ®Êt: ®Êt nhiÒu Cl - øc chÕ sù tho¸t h¬i n−íc. 0,25 - C¸c yÕu tè bªn trong tÕ bµo: + Sù tÝch luü K + trong tÕ bµo h¹t ®Ëu lµm t¨ng ¸p suÊt thÈm thÊu cña tÕ bµo --> tÕ bµo tr−¬ng n−íc --> khe lç khÝ më réng --> t¨ng sù tho¸t h¬i n−íc. + Nång ®é a xÝt apxixÝc trong c©y t¨ng lµm tÕ bµo h¹t ®Ëu mÊt søc c¨ng --> lç khÝ khÐp l¹i --> gim sù tho¸t h¬i n−íc. 0,50 2. Mèi quan hÖ gi÷a trao ®æi n−íc víi trao ®æi muèi kho¸ng ë c©y xanh: ChÊt kho¸ng vµo ®−îc trong c©y ë d¹ng hoµ tan --> c©y chØ hót ®−îc kho¸ng th«ng qua qu¸ tr×nh hót n−íc. C©y hót kho¸ng lµm cho nång ®é c¸c chÊt trong c©y t¨ng lªn tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh trao ®æi n−íc cµng m¹nh v× vËy trao ®æi n−íc vµ trao ®æi kho¸ng lu«n ®i lתn víi nhau vµ thóc ®Èy lÉn nhau. 0,50 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm thÝch nghi cña c©y: - M«i tr−êng kh«, nãng: RÔ lan réng hoÆc ®©m s©u trong ®Êt; l¸ biÕn thµnh gai. - M«i tr−êng ngËp mÆn: Trong tÕ bµo cña rÔ cã mét l−îng muèi nhÊt ®Þnh t¹o ra ¸p suÊt thÈm thÊu cao h¬n m«i tr−êng ®Ó hót n−íc. 0,50 C©u III (2 ®iÓm) 1-HiÖn t−îng h« hÊp s¸ng: Lµ phÇn h« hÊp ®−îc t¨ng thªm d−íi t¸c ®éng kÝch thÝch cña ¸nh s¸ng. 0,25 - Mèi quan hÖ: + H« hÊp s¸ng øc chÕ quang hîp v× tranh giµnh enzim, tiªu thô sn phÈm cña quang hîp lµm cho hiÖu suÊt quang hîp kÐm. + H« hÊp s¸ng lµm gim n¨ng suÊt c©y trång v× phn øng «xy ho¸ sinh n¨ng l−îng nh−ng c©y xanh kh«ng sö dông ®−îc. 0,25 2. ChÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng: - Trong h« hÊp hiÕu khÝ: chÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng lµ «xy ph©n tö. - Trong h« hÊp kÞ khÝ: chÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng lµ «xy liªn kÕt . - Trong lªn men: chÊt nhËn ®iÖn tö cuèi cïng lµ mét chÊt h÷u c¬. 0,50 3. So s¸nh pha s¸ng vµ pha tèi trong quang hîp: - Gièng nhau: XÈy ra trong lôc l¹p cña tÕ bµo l¸. §Òu gåm hµng lo¹t c¸c phn øng «xy ho¸ vµ phn øng khö ®i kÌm. 0,25 - Kh¸c nhau: Pha s¸ng Pha tèi + Thùc hiÖn trong grana, xÈy ra tr−íc vµ cÇn +Thùc hiÖn trong str«ma, xÈy ra sau vµ kh«ng ¸nh s¸ng. cÇn ¸nh s¸ng 0,25 + Nguyªn liÖu: ¸nh s¸ng vµ n−íc +Nguyªn liÖu: ATP, NADPH, CO 2 + Sn phÈm: NADPH, ATP, O 2 +Sn phÈm:Gluc« vµ c¸c chÊt h÷u c¬ kh¸c. 0,50 C©u IV( 1,5 ®iÓm) 1. Sù kh¸c nhau: Ph«tphorin ho¸ vßng Ph«tphorin ho¸ kh«ngvßng - HÖ ¸nh s¸ng I - HÖ ¸nh s¸ng I vµ II - ChÊt tham gia: ADP, H 3 PO 4 -ChÊt tham gia: ADP, H 3 PO 4 ,H 2 O, NADP + 0,25 - Sn phÈm: ATP - Sn phÈm: ATP, NADPH, O 2 - ChØ xÈy ra ë c©y thiÕu n−íc vµ Vi khuÈn - ChØ xÈy ra ë c©y ®ñ n−íc vµ kh«ng cã ë vi quang hîp khuÈn quang hîp 0,25 - HiÖu qu n¨ng l−îng tõ 11 - 22% - HiÖu qu n¨ng l−îng tõ 30 - 36% 0.25 - Ph«tphorin ho¸ kh«ng vßng tiÕn ho¸ h¬n v× sö dông c hai hÖ ¸nh s¸ng nªn cho nhiÒu sn phÈm vµ cã hiÖu qu n¨ng suÊt cao 0,25 2. Ph©n biÖt: 0,50 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 10

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) - Thùc vËt C 4 c 2 giai ®o¹n xy ra vµo ban ngµy, cßn thùc vËt CAM mét giai ®o¹n xy ra vµo ban ngµy vµ mét giai ®o¹n xy ra vµo ban ®ªm. - Thùc vËt C 4 giai ®o¹n I xy ra ë m« thÞt l¸, giai ®o¹n II xy ra ë bã m¹ch, cßn thùc vËt CAM c hai giai ®o¹n xy ra ë cïng mét tÕ bµo chøa diÖp lôc. C©u V (1,5 ®iÓm) - S¬ ®å tãm t¾t: CO 2 C 5 2 C 3 Ribul«z¬-1,5 ®i ph«t ph¸t (APG) C 5 ATP Ribul«z¬ -5P 2 C 3 (ALPG) Fruct« , Gluc« Glyxªrin AxÝt bÐo AxÝt amin Xaccar«, tinh bét 1,00 - C¸c giai ®o¹n chÝnh: + Giai ®o¹n I: C¸c bon ho¸: CO 2 bÞ khö thµnh sn phÈm ®Çu tiªn cña quang hîp lµ APG. +Giai ®o¹n II: lµ giai ®o¹n khö cã sù tham gia cña NADPH 2 + Giai ®o¹n III: T¸i t¹o chÊt nhËn Ribuloz« 1-5 di ph«t ph¸t. 0,50 C©u VI ( 1,5 ®iÓm) 1. TÝnh sè ®ît nguyªn ph©n: - Sè lo¹i giao tö ®−îc t¹o thµnh: 2 n = 4096 = 2 12 suy ra bé nhiÔm s¾c thÓ l−ìng béi cña loµi lµ 2n = 12 x 2 = 24. - Gäi x lµ sè TB sinh tinh vµ y lµ sè TB sinh trøng (x,y nguyªn d−¬ng). Theo bµi ra ta cã: x + y = 160 vµ 12 (4x - y) = 5760 ---> x = 128; y = 32 - Sè ®ît nguyªn ph©n cña tÕ bµo sinh dôc s¬ khai ®ùc: 2 k = 128 = 2 7 --> k = 7 ®ît - Sè ®ît nguyªn ph©n cña tÕ bµo sinh dôc s¬ khai c¸i: 2 k = 32 = 2 5 --> k = 5 ®ît 0,50 2. HiÖu suÊt thô tinh cña tinh trïng: V× c¸c trøng ®Òu ®−îc thô tinh suy ra cã 32 hîp tö ®−îc t¹o thµnh do ®ã phi cã 32 tinh trïng trong tæng sè tinh trïng ®−îc t¹o thµnh thô tinh víi 32 trøng. VËy hiÖu suÊt thô tinh cña tinh 32x100% trïng lµ = 6,25% 512 0,50 3. Sè l−îng NST m«i tr−êng cung cÊp: - ë vïng sinh sn: ( 32 −1) x 24 = 744 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - ë vïng chÝn: 32 x 24 = 768 --> Tæng sè NST m«i tr−êng cung cÊp: 744 + 768 = 1512 0,50 ----------------- www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial 11

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA