Views
11 months ago

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Olympic môn hóa học & sinh học lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) (by Dameva)

LINK BOX: https://app.box.com/s/l77f1qafcud58axpie6qjx7fpburb01k LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/17I2BQi9n4DzSyNNW09vphI1VtVPXWdWK/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) ( x + y) x ( x + y) x 2x( x + y) K HCOOH = ; = a a a - x 2 2 ( x + y) y ( x + y) y 2y( x + y) K CH COOH = ; = 3 b b b - x 2 2 2 a.K + b.K 2 HCOOH CH COOH ⎡ + H ⎤ = ( x + y ) = 3 ⎣ ⎦ 2 2 −4 −5 − 2,485 1,78.10 . a + 1,80.10 . b ( 10 ) = 2 hay 89a + 9b = 10,715 (1) * Ñoái vôùi dung dòch B: Töông töï, ta coù: 2 2 a.K CH3COOH + b.K + HCOOH ⎡H ⎤ ⎣ ⎦ = ( x + y ) = 2 -5 -4 -2,364 1,80.10 .a +1.78.10 b ( 10 ) = 2 hay 9a + 89b = 18,71 (2) a = 0,100M Töø (1), (2) Suy ra: ⎧ ⎨ ⎩b = 0,200M b. Tính pH dung dòch C: [ ] HCOOH bñ = 0,1V + 0,2V = 0,075M 4V [ CH3COOH] bñ = 0,2 V + 0,1 V = 0,075M 4V Töông töï nhö caâu a, ta coù: 2 + ⎡H ⎤ ⎣ ⎦ = [ HCOOH] bñ . K HCOOH + [ 3 ] CH COOH bñ .K CH COOH 2 4 5 4 H + 1,78.10 − .0,075 1,80.10 − .0,075 0,147.10 − ⎡ ⎤ ⎣ ⎦ = + = 3 ⎡H + ⎤ ⎣ ⎦ = 3,834.10 − pH= - lg3,834.10 -3 = 2,416 c. Tính pH cuûa dung dòch D: Soá mol HCOOH = 4V.0,075 = 0,3V Soá mol CH 3 COOH = 4V.0,075 = 0,3V Soá mol NaOH = 0,6V HCOOH + NaOH → HCOONa + H 2 O CH 3 COOH + NaOH → CH 3 COONa + H 2 O Vì soá mol NaOH = soá mol HCOOH + soá mol CH 3 COOH ⇒ dung dòch D chæ goàm 2 muoái HCOONa (0,3V mol) vaø CH 3 COONa (0,3Vmol) 0,3V [ HCOONa ] = ⎡⎣ CH3COOH ⎦ ⎤ = = 0,06M 5V DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 12 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tuyển tập các đề thi Olympic hóa học lớp 10 ( có đáp án chi tiết) www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định HCOO + H O⇀ - - 2 ↽ HCOOH + OH CH COO + H O⇀ - - 3 2 ↽ CH3COOH + OH Töông töï nhö dung dòch hoãn hôïp 2 ñôn axit, ôû ñaây coi nhö hoãn hôïp 2 ñôn bazô, ta coù: - 2 - ⎡OH ⎤ = ⎡HCOO ⎤ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ bñ - . K - + ⎡CH HCOO 3COO ⎤ ⎣ ⎦ bñ . K - CH3COO - -14 - -14 ⎡HCOO ⎤ bd.10 ⎡CH3COO ⎤ bd.10 = ⎣ ⎦ + ⎣ ⎦ K K HCOOH CH COOH 2 -14 -14 - 0,06.10 0,06.10 -10 ⎤ -4 -5 ⎡ ⎣ OH ⎦ = + = 0,367.10 1,78.10 1,80.10 5 ⎡OH − ⎤ ⎣ ⎦ = 0,6058.10 − -14 10 ⎡H ⎤ ⎣ ⎦ = =1,6507.10 -5 0,6058.10 Suy ra: pH = - lg 1,6507.10 -9 = 8,794 Khoái löôïng muoái: 0,3V.68 + 0,3V.82 = 4,5 V = 0,1(l) = 100(ml) Caâu 4 + -9 1. Ñaây laø muoái axit, laø chaát ñieän li löôõng tính : MHA ↽ ⇀ M + + HA – HA – HA – + ↽ ⇀ H + + A 2– K 2 (1) H + ↽ ⇀ –1 H 2 A K 1 3 (2) pH phuï thuoäc hai quaù trình (1) vaø (2). Neáu K 2 caøng lôùn vaø K 1 caøng lôùn thì dung dòch coù pH caøng beù vì quaù trình nhöôøng proton (1) xaûy ra maïnh, quaù trình thu proton (2) xaûy ra yeáu. So saùnh ôû treân ta thaáy: pH (NaHC 2 O 4 ) < pH (NaHSO 3 ) < pH (NaHCO 3 ) < pH (NaHS). Neáu aùp duïng coâng thöùc gaàn ñuùng ñeå tính pH cuûa caùc muoái ñiaxit cho caùc heä treân pK1 + pK 2 pH = 2 Ta thaáy pH(NaHC 2 O 4 ) = (2 + 5 ) / 2 = 3,5 pH (NaHSO 3 ) = (2 +6) / 2 = 4,0 pH (NaHCO 3 ) = (7 +11) / 2 = 9,0 pH (NaHS) = (7 +13) / 2 = 10,0 Keát quaû naøy phuø hôïp vôùi caùch saép ôû treân. 2. Caùc quaù trình xaûy ra : HCl → H + + Cl – DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Pb(NO 3 ) 2 → Pb 2+ + 2NO 3 – Pb 2+ + 2Cl – ⇀ ↽ PbCl 2 ↓ ( K S ) –1 = ( 10 –4,8 ) –1 C 10 –3 C ? ∆C – ( 10 –3 - 10 –5 ) –1,98 . 10 –3 M Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 13 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 4 -công nghệ vi sinh p1
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA