Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Krok 5: pod³¹czanie

Krok 5: pod³¹czanie przewodu zasilaj¹cego Po wykonaniu wszystkich innych pocze podcz dostarczony przewód zasilajcy do gniazda AC IN odtwarzacza. Nastpnie wcz przewody zasilajce odtwarzacza i telewizora do sieci. Krok 6: przygotowanie pilota Do sterowania odtwarzaczem mona uywa dostarczonego pilota. W tym celu naley woy do pilota dwie baterie R6, dopasowujc bieguny 3 i # do oznacze wewntrz komory na baterie. Korzystajc z pilota, naley kierowa go w stron czujnika zdalnego sterowania odtwarzacza (strona 10). 1 do gniazda AC IN 2 do sieci b • Aby unikn ryzyka wycieku elektrolitu i korozji, prawidowo uywa baterii. W razie wycieku elektrolitu, nie dotyka pynu goymi rkami. Ponadto naley przestrzega nastpujcych zasad: – Nie czy nowej baterii ze star ani nie czy baterii rónych producentów. – Nie próbowa adowa baterii. – Jeli pilot nie bdzie uywany przez duszy czas, wyj z niego baterie. – Jeli nastpi wyciek z baterii, wytrze pyn rozlany wewntrz komory na baterie i woy nowe baterie. • Nie naraa czujnika zdalnego sterowania na pycie czoowej (oznaczonego symbolem ) na bezporednie promieniowanie soneczne ani na dziaanie aparatury owietleniowej. Odtwarzacz moe wówczas nie reagowa na sygnay z pilota. 26

U¿ycie pilota do sterowania telewizorem Dostarczony pilot umoliwia regulacj gonoci i zmienianie wejcia w telewizorze Sony oraz wczanie i wyczanie telewizora. b Wymiana baterii w pilocie moe spowodowa przywrócenie standardowego numeru kodowego. Naley wtedy wprowadzi waciwy numer. TV t Przyciski numeryczne TV [/1 2 +/– 1 Trzymajc wcinity przycisk TV [/1, przyciskami numerycznymi wprowad kod producenta telewizora. Przykadowo, aby wprowadzi kod „09”, nacinij przycisk „0”, a nastpnie „9”. Numery kodowe telewizorów Jeli jest podany wicej ni jeden numer kodowy, naley po kolei wypróbowywa numery a do odnalezienia waciwego. Producent Sony Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Numer kodowy Panasonic 17, 49 01 (standardowy) Po³¹czenia i ustawienia Dostêpne przyciski Zalenie od podczonego urzdzenia, niektóre z przycisków (TV [/1, TV t i 2 +/–) mog nie sterowa telewizorem. Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 2 Pu przycisk TV [/1. Przyciski TV [/1 TV t (wybór wejœcia) 2 (goœnoœ) +/– Funkcje Wczanie i wyczanie telewizora Przeczanie telewizora midzy sygnaem telewizyjnym a sygnaem z innego róda Regulacja gonoci w telewizorze U¿ycie pilota do sterowania innymi telewizorami Pilot umoliwia take regulacj gonoci i zmienianie wejcia w telewizorach innych ni Sony oraz ich wczanie i wyczanie. Jeli telewizor jest wymieniony w poniszej tabeli, naley zaprogramowa waciwy kod producenta. b Wprowadzenie nowego numeru kodowego powoduje skasowanie poprzedniego numeru. 27