Views
3 weeks ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

PRZEKAZANE PRZEZ SONY

PRZEKAZANE PRZEZ SONY LUB UPOWANIONEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BD TWORZYY GWARANCJI ANI W ADEN SPOSÓB ROZSZERZAY ZAKRESU TEJ GWARANCJI. W RAZIE GDYBY OPROGRAMOWANIE, SERWIS I / LUB WITRYNA OKAZAY SI USZKODZONE, UYTKOWNIK (A NIE SONY LUB UPOWANIONY PRZEDSTAWICIEL SONY) PONOSI CAY KOSZT WSZYSTKICH KONIECZNYCH CZYNNOCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK. W ADNYM PRZYPADKU, W TYM MIDZY INNYMI ZANIEDBANIA SONY LUB KWESTII ZWIZANYCH Z ZEWNTRZNYMI DOSTAWCAMI TRECI, SONY NIE BDZIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOREDNIE, INCYDENTALNE, POREDNIE, SZCZEGÓLNE BD ZADOUCZYNIENIA ZWIZANE Z (A) UYTKOWANIEM, (B) BRAKIEM MOLIWOCI UYCIA LUB (C) BDAMI I BRAKAMI OPROGRAMOWANIA, SERWISU, PRODUKTU I / LUB WITRYNY, NAWET JELI SONY LUB JEGO UPOWANIONY PRZEDSTAWICIEL BYLI POINFORMOWANI O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJ NA WYCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD INCYDENTALNYCH LUB WTÓRNYCH, TAK WIC POWYSZE OGRANICZENIE LUB WYCZENIE MOE NIE MIE ZASTOSOWANIA. W ADNYM PRZYPADKU CAKOWITE ZOBOWIZANIA SONY WZGLDEM UYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY ROSZCZE (KTÓRYCH PODSTAW BYABY UMOWA LUB CZYN NIEDOZWOLONY, W TYM MIDZY INNYMI ZANIEDBANIE) NIE PRZEKROCZ KWOTY ZAPACONEJ ZA PRODUKT. PEWNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJ NA PEWNE WYCZENIA GWARANCJI, TAK WIC W PEWNYM ZAKRESIE POWYSZE WYCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI MOG NIE MIE ZASTOSOWANIA. WARUNKI NINIEJSZEGO WYCZENIA NIE WPYWAJ NA USTAWOWE UPRAWNIENIA UYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA ANI NIE OGRANICZAJ I NIE WYCZAJ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOCI ZA MIER LUB OBRAENIA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM SONY ANI ADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOCI W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM NA JEJ WYCZENIE LUB OGRANICZENIE NIE ZEZWALA STOSOWNE PRAWO. 11. Postanowienia ogólne Niniejsza Umowa, ograniczona gwarancja towarzyszca Produktowi oraz wszelkie dodatkowe postanowienia opublikowane w Serwisie lub Witrynie tworz razem cao porozumienia midzy Sony a uytkownikiem dotyczcego Produktu, Serwisu, Witryny, Treci i Oprogramowania. Przekazanie wszelkich powiadomie przez Sony w rozumieniu niniejszych zapisów moe nastpi listownie, poczt elektroniczn lub przez publikacj w Serwisie lub Witrynie. Wszelkie roszczenia, jakie uytkownik moe wysuwa w zwizku z korzystaniem z tej Witryny, musz by zgoszone w cigu jednego (1) roku od zaistnienia przyczyny roszczenia. Gdyby z jakiekolwiek powodu waciwy sd uzna dowolne postanowienie niniejszej Umowy lub jej cz za martwe, postanowienie to bdzie obowizywao w maksymalnym moliwym zakresie, tak aby odda cel niniejszej Umowy, a pozostae warunki Umowy nadal bd obowizyway w penym zakresie. Niniejsza umowa bdzie podlega prawu japoskiego i zgodnie z tym prawem bdzie interpretowana. S³owniczek AACS „Advanced Access Content System” – system zarzdzania cyfrowymi materiaami rozrywkowymi na nonikach nowej generacji, zarówno nagranymi fabrycznie, jak i samodzielnie. System ten umoliwia korzystanie z cyfrowych materiaów rozrywkowych, w tym materiaów w formacie HD. Aplikacje BD-J Format BD-ROM umoliwia stosowanie funkcji interaktywnych opartych na jzyku Java. „BD-J” daje producentom nagra niemal nieograniczone moliwoci tworzenia interaktywnych tytuów BD-ROM. AVCHD (strona 69) AVCHD to format wykorzystywany w cyfrowych kamerach wideo wysokiej rozdzielczoci do zapisu sygnau SD (o standardowej rozdzielczoci) lub HD (o wysokiej rozdzielczoci) zgodnego ze specyfikacj 1080i *1 lub 720p *2 . Dziki efektywnej technologii kompresji i kodowania danych, umoliwia on nagrywanie na pytach DVD. Obraz jest poddawany kompresji do formatu MPEG-4 AVC/H.264, natomiast zapis dwiku odbywa si w formacie Dolby Digital lub Linear PCM. Format MPEG-4 AVC/H.264 umoliwia bardziej efektywn kompresj obrazu ni standardowe rozwizania. Pozwala na zapis na pycie DVD sygnau wideo o wysokiej rozdzielczoci (HD) z kamery cyfrowej, w taki sam sposób jak przy zapisie standardowego sygnau telewizyjnego (SD). *1 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 1080 efektywnie analizowanych linii wywietlanych z przeplotem. *2 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 720 efektywnie analizowanych linii wywietlanych kolejnoliniowo. 76

BD-R (strona 67) BD-R (Blu-ray Disc Recordable) to pyta Blu-ray Disc do jednokrotnego zapisu, dostpna w takich samych pojemnociach, jak opisana poniej pyta BD. Poniewa nagrania mona dokona tylko raz, pyta BD-R nadaje si do archiwizacji wanych danych oraz do nagrywania i rozpowszechniania materiaów wideo. BD-RE (strona 67) BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) to pyta Blu-ray Disc do wielokrotnego zapisu, dostpna w takich samych pojemnociach, jak opisana poniej pyta BD. Zdolno do wielokrotnego nagrywania umoliwia intensywn edycj oraz wykorzystanie do zastosowa nieliniowych. BD-ROM (strona 67) BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) to produkowane w celach komercyjnych pyty o takich samych pojemnociach, jak opisana poniej pyta BD. Oprócz zapisu standardowych materiaów filmowych, umoliwiaj one korzystanie z funkcji interaktywnych, obsug przy uyciu menu podrcznych, wywietlanie napisów i wywietlanie pokazów slajdów. Mimo e pyty BD-ROM mog zawiera dowolny rodzaj danych, na wikszoci z nich znajd si filmy w formacie High Definition, przeznaczone do odtwarzania w odtwarzaczach Blu-ray Disc / DVD. Blu-ray Disc (BD) (strona 67) Format pyty przeznaczony do nagrywania / odtwarzania filmów o wysokiej rozdzielczoci (HD) (wykorzystywanych w HDTV itp.) oraz do zapisywania duych iloci danych. Na jednowarstwowej pycie Blu-ray Disc mieci si do 25 GB danych, a na pycie dwuwarstwowej – do 50 GB. Deep Colour (strona 48) S to sygnay wideo o powikszonej gbi koloru, przechodzce przez gniazdo HDMI. Odtwarzacze niezgodne z technologi Deep Colour opisuj barw kadego piksela przy uyciu 8 bitów na skadow sygnau wizji (Y, PB/CB, PR/CR) (24 bity / 16 777 216 barw). Technologia Deep Colour umoliwia zwikszenie tej dokadnoci do 12 bitów na skadow sygnau wizji (Y, PB/CB, PR/CR) (36 bitów). Wiksza liczba bitów przekada si na pynniejsz reprodukcj przej tonalnych. DLNA (strona 42, 58) DLNA (Digital Living Network Alliance) jest organizacj non profit, która tworzy „Wytyczne wspópracy DLNA” okrela zasady wspóuytkowania materiaów cyfrowych w sieci. Szczegóowe informacje mona znale na nastpujcej witrynie www: http://www.dlna.org/ Dolby Digital Plus (strona 70) Technologia kodowania dwiku stanowica rozszerzenie systemu Dolby Digital i obsugujca 7.1 kanaów dwiku przestrzennego. Dolby TrueHD (strona 70) Dolby TrueHD to technologia bezstratnego kodowania zapewniajca obsug 8 kanaów dwiku przestrzennego i przeznaczona do wykorzystania na nonikach optycznych nowej generacji. Odtwarzany dwik jest wiern reprodukcj oryginalnego nagrania. DTS-HD High Resolution Audio (strona 70) Rozszerzenie formatu DTS Digital Surround. Zapewnia czstotliwo próbkowania 96 kHz i 7.1 kanaów dwiku przestrzennego. Maksymalna prdko transmisji dla formatu DTS-HD High Resolution Audio wynosi 6 Mb/s. Stosowana jest stratna kompresja sygnau. Informacje dodatkowe 77