Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Nie mo¿na pod³¹czyæ

Nie mo¿na pod³¹czyæ odtwarzacza do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostêpowego). , Sprawd, czy router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) jest wczony. , W zalenoci od rodowiska pracy (materiau, z którego s wykonane ciany, warunków odbioru fal radiowych i obecnoci przeszkód midzy odtwarzaczem a routerem sieci bezprzewodowej (punktem dostpowym), zasig cznoci moe si zmniejszy. Zmniejsz odlego midzy odtwarzaczem a routerem sieci bezprzewodowej (punktem dostpowym). , czno moe by przerywana przez urzdzenia wykorzystujce pasmo czstotliwoci 2,4 GHz, takie jak kuchenki mikrofalowe, urzdzenia Bluetooth czy cyfrowe urzdzenia bezprzewodowe. Umie odtwarzacz w wikszej odlegoci od takich urzdze lub je wycz. Router sieci bezprzewodowej (punkt dostêpowy) nie pojawia siê na liœcie „Access point scan”. , Router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) nie pojawia si, jeli w jego ustawieniach zostao wybrane ukrywanie identyfikatora SSID. Sprawd i rcznie zmie ustawienia routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) (strona 55). Funkcja samoczynnej diagnostyki Kiedy wczy si funkcja samoczynnej diagnostyki, zapobiegajca niewaciwej pracy odtwarzacza, na wywietlaczu na pycie czoowej pojawia si kod bdu lub na caym ekranie wida tylko symbol , bez adnych komunikatów. W takich przypadkach zapoznaj si z poniszymi informacjami. Jeœli na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej pojawia siê kod b³êdu Kod bdu Exxxx SYS ERR VUP NG FAN ERR Sposób postpowania Skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony i podaj kod bdu. • Sprawd, czy nie s zasonite otwory wentylacyjne z tyu odtwarzacza. • Aby zapobiec przegrzewaniu si odtwarzacza, naley zapewni wokó waciw cyrkulacj powietrza. Kiedy na ca³ym ekranie pojawia siê tylko symbol , bez ¿adnego komunikatu Skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony. 66

P³yty, które mo¿na odtwarzaæ Typ Logo noœnika Ikona uywana w instrukcji Cechy Blu-ray Disc BD Pyty BD-ROM i BD-RE / BD-R w trybach BDMV i BDAV, w tym pyty 8 cm (jednowarstwowe) i pyty DL DATA BD Pyty BD-RE / BD-R zawierajce utwory MP3 audio* lub obrazy JPEG DVD VIDEO DVD DVD DVD Pyty, które mona kupi lub wypoyczy, zawierajce filmy itp. Pyty DVD+RW / DVD+R w trybie +VR oraz DVD-RW / DVD-R w trybach Video i VR, w tym pyty 8 cm (jednowarstwowe) i pyty DVD+R DL / DVD-R DL Informacje dodatkowe DATA DVD DATA DVD Pyty (dyski) DVD-ROM i DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R zawierajce utwory MP3 audio* lub obrazy JPEG CD CD Muzyczne pyty CD lub pyty CD-R / CD-RW nagrane w formacie muzycznej pyty CD DATA CD — DATA CD Pyty (dyski) CD-ROM / CD-R / CD-RW zawierajce utwory MP3 audio* lub obrazy JPEG * MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) jest standardowym formatem kompresji danych o dwiku zdefiniowanym przez ISO (Midzynarodow Organizacj Normalizacyjn) / MPEG IEC (Midzynarodow Komisj Elektrotechniczn). Technologia kodowania dwiku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson. Uwagi o zgodnoœci p³yt BD-ROM Poniewa specyfikacja Blu-ray Disc jest nowa i ulega zmianom, niektóre typy i wersje pyt mog nie by odtwarzane. Wyjciowy sygna audio zaley od róda dwiku, uytego gniazda wyjciowego i wybranych ustawie dwiku. Szczegóy podano na stronie 70. 67