Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Wykaz elementów Wicej

Wykaz elementów Wicej informacji mona znale na stronach, których numery podano w nawiasach. Pilot Na przyciskach 5, AUDIO, 2 + i N znajduje si wypuko. Wypukoci uatwiaj obsug odtwarzacza bez uycia wzroku. b Dostpne funkcje pilota zale od pyty i stanu odtwarzania. A THEATRE (strona 16) Powoduje automatyczny wybór optymalnego trybu wywietlania filmu. Kiedy do podczenia wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego uywany jest przewód HDMI, automatycznie przecza si take wyjcie gonikowe. Kiedy do podczenia telewizora z trybem Theatre uywany jest przewód HDMI, telewizor przecza si w tryb Theatre. b Przycisk THEATRE dziaa tylko po podczeniu wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego Sony z trybem Theatre lub telewizora Sony z trybem Theatre. TV t (wybór wejœcia) (strona 27) Suy do przeczania midzy sygnaem z tunera telewizora i z innego róda. TV [/1 (wczanie / czuwanie) (strona 27) Wcza telewizor lub przecza go w tryb czuwania. [/1 (wczanie / czuwanie) (strona 28) Wcza odtwarzacz lub przecza go w tryb czuwania. B Przyciski numeryczne (strona 36, 57) Su do wprowadzania numeru tytuu / rozdziau itp. 2 (goœnoœ) +/– (strona 27) Suy do regulacji gonoci w telewizorze. TIME (strona 11) Powoduje wywietlenie na wywietlaczu na pycie czoowej czasu odtwarzania / czasu do koca odtwarzania. Kade nacinicie przycisku na przemian wywietla czas odtwarzania i czas do koca odtwarzania. AUDIO (strona 51) Suy do wybierania cieki dwikowej z pyty BD-ROM / DVD VIDEO zawierajcej cieki dwikowe w rónych jzykach. Suy do wybierania cieki dwikowej z pyty CD. 8

SUBTITLE (strona 51) Suy do wybierania jzyka napisów z pyty BD-ROM / DVD VIDEO zawierajcej napisy w rónych jzykach. ANGLE Przecza kt wywietlania, gdy pyta BD-ROM / DVD VIDEO zawiera scen nagran pod rónymi ktami. C Kolorowe przyciski (czerwony / zielony / óty / niebieski) Przyciski skrótu suce do wybierania wariantów z niektórych menu BD (mona je take wykorzystywa w interaktywnych funkcjach BD Java). D TOP MENU (strona 35) Otwiera lub zamyka menu „top menu” pyty BD lub DVD. POP UP/MENU (strona 35) Otwiera lub zamyka menu podrczne (pop up menu) pyty BD-ROM lub menu pyty DVD. OPTIONS (strona 35, 40) Wywietla na ekranie menu opcji. HOME (strona 33, 43) Wywietla gówne menu odtwarzacza. Kiedy jest woona pyta CD, powoduje opuszczenie gównego menu. RETURN Umoliwia powrót do poprzedniego ekranu. (poprzedni / nastpny) Su do przechodzenia do poprzedniego / nastpnego rozdziau, utworu lub pliku. Aby przej do pocztku poprzedniego utworu, dwa razy nacinij przycisk .. / (natychmiastowa powtórka / natychmiastowe przejœcie do przodu) Powoduje powtórzenie sceny / mae przejcie do przodu sceny. Kade nacinicie przycisku spowoduje przejcie do przodu o 15 sekund. Kade nacinicie przycisku powoduje powtórk fragmentu sceny trwajcego 10 sekund. m/M (wyszukiwanie w ty / wprzód) Podczas odtwarzania pozwalaj na „przewijanie” nagrania w przód / w ty. Kade nacinicie powoduje nastpujce zmiany prdkoci wyszukiwania*: Odtwarzanie do przodu M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Odtwarzanie do tyu n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Przytrzymujc jeden z przycisków, mona wyszukiwa z wybran prdkoci a do chwili puszczenia przycisku. * Podczas odtwarzania pyt CD i utworów MP3 prdko wyszukiwania jest staa. Mnoniki prdkoci podano w przyblieniu. – Aby wznowi normalne odtwarzanie, nacinij przycisk N. Aby odtwarzaæ w zwolnionym tempie lub w trybie poklatkowym (tylko w kierunku „do przodu”) Naciskajc przycisk M na ponad sekund w trybie pauzy, mona wczy odtwarzanie pyty BD / DVD w zwolnionym tempie. Naciskajc przycisk M na krótko w trybie pauzy, mona wywietla kolejne klatki. – Aby wznowi normalne odtwarzanie, nacinij przycisk N. N (odtwarzanie) (strona 33) Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie. Wznawia odtwarzanie od miejsca nacinicia przycisku x (Resume Play). Kiedy woona jest pyta zawierajca pliki z obrazami JPEG, powoduje wywietlenie pokazu slajdów. DISPLAY (strona 37) Wywietla na ekranie informacje o odtwarzaniu. X (pauza) Wcza pauz w odtwarzaniu lub wznawia odtwarzanie. x (zatrzymywanie) Zatrzymuje odtwarzanie i umieszcza w pamici punkt zatrzymania (strona 34, 39). Punktem zatrzymania tytuu / utworu jest ostatnio odtwarzane miejsce lub ostatnie zdjcie w folderze ze zdjciami. 9