Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

34 6 Przyciskami M/m

34 6 Przyciskami M/m wska¿ wariant i naciœnij przycisk N lub ENTER. W przypadku komercyjnej pyty BD-ROM lub DVD VIDEO rozpocznie si odtwarzanie. W przypadku pyty BD lub DVD nagranej w innym urzdzeniu pojawi si lista tytuów. Przyciskami M/m wska dany tytu i nacinij przycisk N lub ENTER. Rozpocznie si odtwarzanie. Zatrzymywanie odtwarzania Nacinij przycisk x. W³¹czanie pauzy w odtwarzaniu Nacinij przycisk X. z Nazwy tytuów utworzonych i zmontowanych z oryginalnych nagra s na licie tytuów wyróniane kodem „PL” (playlista). b • Niektóre pyty mog nie pozwala na uycie pewnych funkcji odtwarzania. Zapoznaj si z opisem dostarczonym z pyt. • Przy odtwarzaniu pyt BD lub DVD nagranych w innych urzdzeniach mog si nie pojawia listy tytuów ani nazwy tytuów. Wznawianie odtwarzania od miejsca zatrzymania noœnika (Resume Play) Po zatrzymaniu odtwarzania wska przyciskami M/m wariant i nacinij przycisk N lub ENTER. Odtwarzacz wznowi odtwarzanie od miejsca nacinicia przycisku x. Aby odtwarza od pocztku, nacinij przycisk OPTIONS, aby wybra wariant „Play from start”, po czym nacinij przycisk ENTER. Odtwarzanie rozpocznie si od pocztku tytuu. b • Informacja o miejscu zatrzymania nonika jest kasowana: – po otwarciu szuflady na pyt, – po odtworzeniu innego tytuu, – po zmianie ustawie odtwarzacza, – po wyjciu pamici zewntrznej (dla noników BD-ROM). • W zalenoci od pyty i miejsca zatrzymania odtwarzacz moe nie wznawia odtwarzania od miejsca zatrzymania. Odtwarzanie p³yt BD lub DVD z ograniczeniem odtwarzania (blokada rodzicielska) Aby odtwarza pyt BD, która podlega ograniczeniom odtwarzania, naley zmieni ustawienie parametru „BD Parental Control” z grupy ustawie „BD/DVD Viewing Settings” (strona 51). Przy odtwarzaniu pyty DVD z ograniczeniem, na ekranie telewizora pojawia si ekran wprowadzania hasa. Przyciskami numerycznymi wprowad czterocyfrowe haso i nacinij przycisk ENTER. Rozpocznie si odtwarzanie. Wprowadzanie i zmienianie hasa opisano w punkcie „Password” (strona 53). Odtwarzanie p³yt BD-RE lub BD-R z ograniczeniem odtwarzania (blokada p³yty) Przy odtwarzaniu pyty BD-RE lub BD-R z funkcj blokady pyty, na ekranie telewizora pojawia si ekran wprowadzania hasa. 1 Przyciskami numerycznymi wprowad czterocyfrowe haso zdefiniowane przy tworzeniu pyty i nacinij przycisk ENTER. 2 Wska dany tytu i nacinij przycisk N lub ENTER. Rozpocznie si odtwarzanie. Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem (dotyczy tylko po³¹czeñ HDMI) Nacinij przycisk N. Odtwarzacz i podczony telewizor wcz si, a wejcie telewizora przeczy si na sygna z odtwarzacza. Automatycznie rozpocznie si odtwarzanie.

• W przypadku poczenia HDMI wywietlenie obrazu na ekranie moe nastpi z opónieniem uniemoliwiajcym obejrzenie pocztku wywietlanego obrazu. • Aby uywa funkcji odtwarzania jednym przyciskiem, zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” z menu „System Settings” na „On” (standardowe) (strona 54). Zawartoœæ menu OPTIONS 1 Nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Dostpne warianty zale od rodzaju nonika i stanu odtwarzania. Wariant Opis Video Settings Korygowanie ustawie obrazu (strona 37). Audio Settings Title List Play Korygowanie ustawie dwiku (strona 38). Wywietlanie listy tytuów. Odtwarzanie tytuu od miejsca nacinicia przycisku x. Play from start Odtwarzanie tytuu od pocztku. Top Menu Menu/Popup Menu Stop Title Search Chapter Search Wywietlanie menu „top menu” pyty (strona 35). Wywietlanie menu podrcznego (pop up menu) pyty BD-ROM lub menu pyty DVD (strona 35). Zatrzymywanie odtwarzania. Wyszukiwanie tytuu i rozpoczynanie odtwarzania od jego pocztku (strona 36). Wyszukiwanie rozdziau i rozpoczynanie odtwarzania od jego pocztku (strona 36). Wyœwietlanie menu „top menu” Podczas odtwarzania pyty BD lub DVD mona wywietli menu „Top Menu”. 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk TOP MENU. Pojawi si menu „top menu”. 2 Wybierz dany wariant przyciskami