Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Resetting Mona wybra

Resetting Mona wybra grup ustawie odtwarzacza i przywróci jej ustawienia fabryczne. Przywrócone zostan standardowe ustawienia wszystkich parametrów z wybranej grupy. 1 Wska¿ wariant „Resetting” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Wska¿ wariant „Reset to Factory Default Settings” i naciœnij przycisk ENTER. 3 Wybierz ustawienia, którym chcesz przywróciæ standardowe wartoœci, i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si proba o potwierdzenie. Mona przywróci standardowe wartoci nastpujcych ustawie: – Video Settings – Audio Settings – BD/DVD Viewing Settings – Photo Settings – System Settings – Network Settings – All Settings 4 Przyciskiem < lub , wybierz wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. b Po wybraniu w czynnoci 3 wariantu „All Settings”: – wszystkie ustawienia z grupy (Setup) zmieniaj si na standardowe, – nie zmieniaj si ustawienia parametrów z grup „Video Settings” i „Audio Settings”, które mona regulowa po naciniciu w czasie odtwarzania przycisku OPTIONS (strona 37). 60

Rozwi¹zywanie problemów Jeli w czasie eksploatacji odtwarzacza wystpi jeden z opisanych tu problemów, to przed dostarczeniem urzdzenia do serwisu naley spróbowa samodzielnie rozwiza problem, korzystajc z podanych tu wskazówek. Jeli problem nie daje si rozwiza, prosimy o kontakt z najblisz autoryzowan stacj serwisow Sony. Informacje dodatkowe Zasilanie Zasilanie nie w³¹cza siê. , Sprawd, czy przewód zasilajcy jest starannie podczony. , Zaczekaj chwil na uruchomienie si odtwarzacza. Przy w³¹czaniu odtwarzacza na ekranie pojawia siê komunikat „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."”. , Aktualizowanie oprogramowania odtwarzacza do nowszej wersji opisano w podrozdziale „Network Update” (strona 44). Informacje dodatkowe Noœnik Nie mo¿na odtworzyæ p³yty. , Pyta jest brudna. , Pyta zostaa woona spodem do góry. Wó pyt do szuflady tak, aby odtwarzana strona znajdowaa si u dou. , Pyta jest przekrzywiona. , Próbowano odtworzy pyt, której format nie jest obsugiwany przez ten odtwarzacz (strona 68). , Kod regionu na pycie BD lub DVD nie jest zgodny z kodem na odtwarzaczu. , W odtwarzaczu nie mona odtwarza pyt, które nie zostay waciwie sfinalizowane (strona 68). 61