Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

50 DTS Okrela sygna

50 DTS Okrela sygna audio reprodukowany przy odtwarzaniu pyt DTS. Ten parametr wpywa na sygna w gniedzie DIGITAL OUT (COAXIAL / OPTICAL). Downmix PCM DTS 48kHz/96kHz PCM Okrela maksymaln czstotliwo próbkowania sygnaów PCM reprodukowanych przez gniazda DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). 48kHz/16bit 96kHz/24bit Przeksztacanie reprodukowanego sygnau do formatu Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio nie zawiera dekodera DTS. Wybierz to ustawienie, jeli podczane urzdzenie audio jest wyposaone w dekoder DTS. b • Wybór ustawienia „96kHz/24bit”, gdy podczony wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy nie obsuguje sygnaów 96 kHz, moe spowodowa brak dwiku lub gone zakócenia. • Ustawienie parametru „48kHz/96kHz PCM” nie obowizuje, gdy parametr „Audio Output Priority” jest ustawiony na „HDMI” lub „Stereo Analogue”. Audio DRC Reprodukcja sygnau audio 96 kHz jako sygnau 48 kHz / 16 bitów. Reprodukcja sygnau audio 96 kHz jako sygnau 96 kHz / 24 bity. Jeli jednak ródowy dwik jest chroniony przed kopiowaniem, sygna bdzie reprodukowany w formacie 48 kHz / 16 bitów. Okrela zakres dynamiczny (poziom kompresji dwiku) przy odtwarzaniu pyty BD lub DVD zgodnej z funkcj „Audio DRC”. Auto Standard TV Mode Wide Range Odtwarzanie z dynamik okrelon przez pyt (tylko BD-ROM). Inne pyty s odtwarzane na poziomie „Standard”. Odtwarzanie przy poziomie kompresji porednim midzy ustawieniami „TV Mode” i „Wide Range”. b • Parametr „Audio DRC” ma znaczenie tylko przy odtwarzaniu sygnaów dwikowych Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD. • Kiedy parametr „Dolby Digital” z grupy ustawie „Audio Settings” jest ustawiony na „Dolby Digital” (strona 49), ustawienie parametru „Audio DRC” nie wpywa na dwik reprodukowany przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL). Wyjtek stanowi nastpujce przypadki: – gdy przy odtwarzaniu pyty BD parametr „BD Audio Setting” jest ustawiony na „Mix”, – gdy parametr „Audio Output Priority” jest ustawiony na „HDMI” lub „Stereo Analogue”. Downmix Silna kompresja dwiku. Lepsza syszalno cichych dwików. Brak kompresji. Wiksza dynamizm dwiku. Okrela sposób redukowania dwiku wielokanaowego do dwukanaowego. Dolby Surround Normal Reprodukcja sygnau Dolby Surround (Pro Logic) w 2 kanaach. Wybierz to ustawienie, gdy podczone urzdzenie audio obsuguje sygnay Dolby Surround (Pro Logic). Reprodukcja sygnau audio bez efektu Dolby Surround (Pro Logic). Wybierz to ustawienie, gdy podczone urzdzenie audio nie obsuguje sygnaów Dolby Surround (Pro Logic). b Ustawienie parametru „Downmix” nie wpywa na strumie danych reprodukowany przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) / HDMI OUT.

BD/DVD Viewing Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. BD/DVD Menu Okrela domylny jzyk menu dla pyt BD-ROM i DVD VIDEO. Po wybraniu ustawienia „Select Language Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu jzyka. Wprowad kod jzyka zgodnie z opisem z podrozdziau „Lista kodów jzyków” (strona 73). Audio Okrela domylny jzyk cieki dwikowej dla pyt BD-ROM lub DVD VIDEO. Po wybraniu ustawienia „Original” wybierany jest jzyk, któremu nadano priorytet na pycie. Po wybraniu ustawienia „Select Language Code” pojawia si ekran wprowadzania kodu jzyka. Wprowad kod jzyka zgodnie z opisem z podrozdziau „Lista kodów jzyków” (strona 73). Subtitle BD Parental Control Odtwarzanie pewnych pyt BD-ROM mona ograniczy ze wzgldu na wiek widza. Pewne sceny mog by blokowane lub zastpowane innymi scenami. 1 Wybierz z menu „BD/DVD Viewing Settings” wariant „BD Parental Control” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami numerycznymi wprowadŸ czterocyfrowe has³o. 3 Wska¿ wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. 4 Wska¿ ograniczenie wiekowe i naciœnij przycisk ENTER. Im mniejsza warto, tym ostrzejsze ograniczenie. Po wybraniu wariantu „Select Age Restriction” mona wprowadzi wiek od „0” do „255”, uywajc do tego przycisków