Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

5 Przyciskami M/m wska¿

5 Przyciskami M/m wska¿ plik lub folder i naciœnij przycisk ENTER. Jeli wybierasz folder, przyciskami M/m wybierz plik z tego folderu i nacinij przycisk ENTER. Wywietlone zostanie zdjcie z wybranego pliku. • Aby wywietli pokaz slajdów, nacinij przycisk N. Odtwarzanie plików z fotografiami przez sieæ Po podczeniu odtwarzacza do sieci serwera domowego, takiego jak komputer z certyfikatem DLNA, mona odtwarza zdjcia z wykorzystaniem serwera. b • Nie wyjmowa urzdzenia USB w czasie pracy. Najpierw naley zatrzyma odtwarzanie i usun z ekranu list plików i folderów. • Odtwarzacz nie bdzie odtwarza plików z fotografiami z urzdzenia USB podczonego do gniazda USB z tyu odtwarzacza. Przygotowanie serwera / odtwarzacza Patrz punkt „Connection Server Settings” na stronie 58. Wyœwietlanie plików z fotografiami z serwera DLNA 1 Wykonaj czynnoœci 1 do 8 z punktu „Connection Server Settings” na stronie 58. 2 Naciœnij przycisk HOME. 3 Przyciskami

Korzystanie z ekranów ustawieñ Jeli zaistnieje potrzeba zmiany ustawie odtwarzacza, wybierz z gównego menu wariant (Setup). 1 Naciœnij przycisk HOME. 2 Przyciskami