20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LATEN

10

Initiatiefnemers over de kracht van Cwartier

We laten het onvoorspelbare toe

BARE

OOR

Zeven jaar geleden lag het oude stadhuis van Weert er verlaten bij. Lege

gangen en stoffige kantoren... Je zou het zelfs een beetje troosteloos

kunnen noemen. Tenzij je een ondernemer bent die verder kijkt dan stenen

en die ziet wat een binnenstad nodig heeft. Het idee voor een sociale en

creatieve broedplaats werd geboren. ‘Wij vonden dat Weert dit verdiende’,

vertellen initiatiefnemers Brian, John en Geerd. Hoe maakten zij van Cwartier

een succes?

Als je het gebouw aan de Beekstraat nu binnenwandelt, ademt het aan alle kanten

leven. Bezoekers lopen af en aan. Een vrouw met een laptop, drie jongens druk

met elkaar in gesprek en een vader met een kind aan de hand. Allemaal vinden ze

een plek in dit gebouw. Voor werk, coaching, taalcursus, yoga, juridisch advies of

bezoek aan de kapper of fysiotherapeut. Een greep uit het diverse aanbod dat hier

samenkomt. Nu heel vanzelfsprekend, maar dat was het aanvankelijk niet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!