20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

04.

Toont veerkracht

OVER GIRLPOWER

GESPROKEN

20.

Cwartier

IN CLOSE-UP

i

n

houd

08.

Veerkracht

SPORTSCHOOL

VOOR DE GEEST

06.

Cwartier

EEN DAG CWARTIER

IN BEELD

24.

Op bezoek bij

LAURA LOOHUIS

EN EDO KOEVOET

22.

In gesprek met

PERRON C

10.

De initiatiefnemers

WE LATEN HET

ONVOORSPELBARE TOE

26.

In gesprek met

LEX! LEGAL SOLUTIONS

14.

Cwartier

CWARTIER IN

CIJFERS

28.

Gezicht bij Cwartier

ERIK SCHROËN,

STADSIMKER

16.

Veerkracht

NICOLE VAN RIJT,

EEN LES IN VEERKRACHT

18.

Op bezoek bij

NOUR ALSALEEM EN

RUDIE HOEBEN

30.

Toont veerkracht

ZO STERK KAN ZACHT

ZIJN

32.

Waarom Cwartier?

HAPPY MONDAY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!