20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nodig had, was er binnen handbereik. Het mooie

aan samenwerken onder een dak is dat je niet bang

hoeft te zijn dat iemand je een loer draait. Je zit in

hetzelfde gebouw, komt elkaar vrijwel dagelijks tegen.

Dat betekent dat je op basis van vertrouwen, zonder

ingewikkelde contracten, samen iets kunt opbouwen.

Hoe mooi en waardevol is dat!”

Werken in een broedplaats als Cwartier biedt daarnaast

ook praktische en financiële voordelen. Huurders

worden, zoals in een hotel, ontzorgd en delen

de kosten van dienstverlening. Denk aan de receptiefunctie

(inclusief eigen postvak), het gebruik van koffie

en thee, de schoonmaak, wifi en het gebruik van

sanitaire voorzieningen. Verder zijn er volop activiteiten

en initiatieven om Cwartiermakers met elkaar te

verbinden. Doordat ondernemers niet vastzitten aan

een huurcontract, maar op elk gewenst moment hun

abonnement kunnen opzeggen, blijft de doorstroom

binnen het gebouw bovendien op gang.

VERSCHEIDENHEID ALS KRACHT

In het hele land zijn ze in opkomst: plekken waar het

bruist van de creatieve energie en de ondernemers-

lust. Amsterdam heeft de Westergasfabriek, Eindhoven

Strijp-S en in Heerlen is C-Mill de creatieve

hotspot. Cwartier in Weert is weliswaar wat kleiner,

maar mag volgens Simon Duindam gerust in datzelfde

rijtje worden geschaard. “Broedplaatsen als

deze zijn van grote economische waarde voor een

stad. Onderzoek leert dat steden

het snelst groeien wanneer je

verschillende ondernemers bij

elkaar zet die samen invulling

geven aan de vragen vanuit

de samenleving. Ik vergelijk

broedplaatsen wel eens met

biologische cellen. Hoe diverser

ze zijn, hoe krachtiger en duurzamer. Dat betekent

dus ook dat je niet alleen zzp’ers nodig hebt. Om de

economische slagkracht te vergroten, is een bepaalde

robuustheid gevraagd. Daarvoor hoef je in omvang

niet groot te zijn. Met twee tot vijf werknemers kun

je al enorm veel bereiken, vooral ook omdat je uit de

netwerkschil eromheen de rest van het team zelf kunt

samenstellen.”

BROEDEN EN BLOEIEN

“Mensen brengen

een stad tot bloei,

niet stenen.”

Als het om kansen voor deze stadsregio gaat, maakt

de macro-econoom van zijn hart geen moordkuil.

“Economisch gezien is Weert een buitenwijk van Eindhoven.

Een gebied met een eigen cultuur en identiteit,

dat onderdeel is van een groter ecosysteem. Dat is

voor mensen in Weert misschien niet leuk om te horen,

maar het is wel een feit. Binnen een kwartier

rijden, ben je op de high tech campus. Voor heel

veel dingen die je in die brede

Brainportregio wil organiseren,

is Weert - Eindhoven-Zuid -

een belangrijk knooppunt. Die

satellietfunctie biedt grote kansen,

ook voor de ondernemers

in Cwartier.”

Het moge duidelijk zijn: een creatieve broedplaats is

wezenlijk iets anders dan een bedrijfsverzamelgebouw.

Simon: “Als je vanuit een enge benadering naar

Cwartier kijkt, zie je alleen stenen. Dan zie je niet de

nieuwe dynamiek die het oude stadhuis in Weert heeft

gekregen. Zolang het hier blijft broeden en bloeien en

zolang er ruimte blijft voor vers bloed, heeft Cwartier

de toekomst. Daar ben ik van overtuigd.”

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!