20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

‘Zolang het

bruist heeft

34

Cwartier de

toekomst’

´Mensen brengen een stad

tot bloei, niet stenen.´ Het is

het motto van Simon Duindam

(55) uit Maastricht. Macro-econoom,

maar ook conceptontwikkelaar,

onderwijsarchitect

en onderzoeker. Een duizendpoot

die veranderingen in

onze samenleving duidt en in

perspectief plaatst. Zoals de

opkomst en het succes van

creatieve broedplaatsen in ons

land. ‘Cwartier bewijst: hoe

diverser, hoe beter.’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!