20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Burgemeester Vlecken op bezoek bij Cwartier

‘Hier komt veel synergie uit voort!’

40

Sinds mei 2021 heeft

Weert een nieuwe

burgemeester: de heer

Raymond Vlecken. Om

hem kennis te laten maken met

Cwartier kreeg de heer Vlecken

in september een rondleiding

van Brian Voesten, een van de

initiatiefnemers van Cwartier.

Tijdens de wandeling langs

de diverse ondernemers

en organisaties zag hij

hoe het oude stadhuis is

getransformeerd naar een

bruisende broedplaats.

“Het is een gebouw met charme”, vindt de heer

Vlecken. “Ik ben onder de indruk van de diversiteit

van de ondernemingen en organisaties die hier

gevestigd zijn en ik weet zeker dat hier veel synergie

uit voortkomt. Het is een mooie plek voor onder

andere startende ondernemers waar ze kunnen

ervaren of het door hen bedachte idee of product

succesvol is. Het gebouw is op een duurzame

manier hergebruikt en gemoderniseerd en doet me

denken aan C-Mill in Heerlen. Daar ben ik vanuit

mijn rol als burgemeester van Landgraaf in het

verleden vaker geweest. Ik herken de dynamiek die

daar in Heerlen is ook hier in Cwartier.”

Wat de toekomst voor Cwartier brengt, daar kan de

burgemeester uiteraard geen uitspraken over doen.

De heer Vlecken: “Het is een democratisch proces

waarin wethouder Van Eijk de kansen zal afwegen

in de brede context van gebiedsontwikkeling en

binnenstad. Vervolgens is het aan de raad om te

beslissen.”

We wachten hoopvol en geduldig af… en werken

ondertussen vol gas door aan de kansen en

bedrijvigheid van Beekstraat 54

#Cwartier!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!