20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wat levert werken in

Cwartier jou op?

“Gesprekken! Ik werk nu zo’n

[Saskia Verdonschot, Communicatiebureau SAS]

Wat is jouw meest

bijzondere moment/

opdracht als ZZP’er

(geweest)?

“Wat stelde ik een hoge eisen aan

mijzelf toen ik de stap naar ZZP’er

zette. Ik vond dat ik voor alle

marketing & communicatievraagstukken

de beste oplossing moest

kunnen geven. Tot de praktijk al

snel anders uitwees en ik me

bewust werd van die onmogelijke

opgave die ik mezelf

had opgelegd. Want zoals

in zoveel andere branches,

zijn er ook binnen marketing &

communicatie veel specialismen.

En wat is dan mooier om tóch

het compliment te krijgen dat je

opdrachtgever niemand kent die

zo breed onderlegd is als jij. Voor

mij de kers op de taart van het

ondernemerschap.”

15 jaar voor mezelf. Langzaam

heb ik geleerd dat ik niet het

type ben dat ieder beschikbaar

uur declarabel wil hebben.

Minstens zo belangrijk vind ik

de goede gesprekken met de

mensen om mij heen. Ideeën

en meningen delen, feedback

geven en krijgen en met

elkaar lachen. Samen lunchen,

koffiedrinken, borrelen en

wandelgangen (dat zou

een werkwoord moeten

worden). Ik hou van reuring!

Mensen die langs

mijn glazen kas lopen,

mensen die op 305 moeten

zijn of bij 215 en mij vragen de

deur te openen. Ik weet het…

ik hou van mensen! Daarom zit

ik hier.”

Wat maakt het samenwerken

met andere Perroniers

nou zo leuk?

“Ik hou van mijn werk, maar het is wel

een solo beroep. Vóórdat ik bij Perron

C zat, sprak ik op een werkdag alleen

klanten en interviewkandidaten. Maar

daarmee heb je het niet over de laatste

update van Google-drive of over je

kinderen. Met Perroniers delen we alles.

Dat maakt mijn werk professioneler én

leuker! En de projecten die we samen

oppakken als collega’s zijn helemaal

een feestje. We zitten echt op één lijn

en vullen elkaar super goed aan. En heb

ik dan een vraag? Dan loop ik naar de

andere kas en heb ik binnen één minuut

antwoord.”

[Peter Pagie ontwerp + meer]

23

[Margot Meijer, Belicht]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!