20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De helft van zijn leven stond Marcello aan de andere kant van de streep.

Verslaafd aan drank en drugs leefde hij op straat. Nu is hij 19 jaar clean

en vormen zijn levenslessen het gereedschap om anderen te helpen. In

september 2021 startte hij, in samenwerking met Wonen Limburg, een

Overwegingsgroep in Cwartier. ‘Hier leer je stapsgewijs léven in plaats

van overleven.’

Sportschool

voor de geest

8

De groep is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan nieuw houvast.

Marcello: “Bijvoorbeeld als je eenzaam of depressief bent, als je iets heftigs

hebt meegemaakt of als je op een wachtlijst staat voor psychosociale hulp

of een afkickkliniek. Iedereen is welkom. Ook als je gewoon nieuwsgierig

bent of wilt weten of het iets is voor iemand in je nabijheid.” De groep

bestaat uit maximaal vijftien personen. Marcello zette de afgelopen jaren al

meerdere groepen op, samen met woningcorporaties en andere instanties.

“Ik spreek de taal van de straat én van de professional. Ik de-escaleer en

bouw samen met de groep een veilige omgeving om opnieuw te beginnen.”

“Geef een mens

vis en hij heeft te

eten. Leer hem

vissen en hij

heeft nooit meer

honger.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!