20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

24

In 2020, midden in

de coronapandemie,

startte Laura Loohuis

haar eigen salon: Hairtrends

by Lau, op de

eerste verdieping van

Cwartier. Sindsdien

puilt haar agenda uit.

Een paar deuren verder

heeft Edo Koevoet

zijn eigen kantoor als

trainer en coach van

Simplify Coaching.

Hij traint teams van

over de hele wereld.

Twee ondernemers in

gesprek over drijfveren,

zelfvertrouwen en

zelfreflectie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!