20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rudie (l) laat Nour (r)

19

enkele handgemaakte

tegels zien. Nour: ‘De zee

in Syrië is exact zo

intens blauw!’

nog in Syrië zijn. Mijn vader heeft

kanker. Het is moeilijk om er niet

naartoe te kunnen. Maar ik ben

ook dankbaar voor de veiligheid

en kansen hier.”

Rudie: “Wat mis je

het meest van je

land?”

Nour: “Behalve de

mensen? De geuren

en kleuren. Bij deze

blauwe tegels moet ik

denken aan de zee in Syrië. Die

is exact zo intens blauw.”

Rudie: “Wat voor zaden

verkopen jullie?”

Nour: “Van alles! Van rode biet

en courgette tot orchideeën en

cosmea.”

Rudie: “Wat is jouw rol in het

bedrijf?”

Nour: “Ik hou me bezig met de

logistiek. En jij?”

Rudie: “Ik hou me bezig

met de marketing en voer

de gesprekken met klanten.

Mijn vriend Martijn doet de

bedrijfsvoering. Dat doen we

sinds één jaar in Cwartier.

Een fijne plek in een bruisend

gebouw.”

Nour: “Ja, ik hou van de

dynamiek hier. Ik heb hier mijn

kapper gevonden en ook mijn

fysiotherapeut. Het gebouw

heeft kleur en geeft energie!”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!