20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Skin

Stichting Platform Sociale Zekerheid

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Stichting Dagopvang

SUN; Thuisadministratie

Tattoo Studio Spec Art

Tostibar Dikke Mik

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders

B.V.

Veilig Verkeer Nederland

Vincent van Gogh voor Geestelijke

Gezondheid

Virtus Zorg & Ondersteuning

Vos Company BV

WarenHuis

Weert Magazine

Wimperextensions Weert by Carla

WonenPlus

Yoga Irene Poell

Zwem- en poloclub "De Rog"

COLOFON

Deze tweede uitgave van Cwartier Magazine

is tot stand gekomen dankzij Cwartier, alle

Cwartiermakers (verhalen en betekenis),

Perron C (concept en ontwikkeling) en vele

anderen die Cwartier een warm hart toedragen.

43

CWARTIER

Initiatiefnemers | Brian Voesten •

Geerd Simonis • John Jacobs

Projectmanagement | Chantal Ambaum

PERRON C

Hoofdredactie | Saskia Verdonschot

Redactie | Bas Poell * Margot Meijer *

Saskia Verdonschot

Fotografie | Joke Beljaars * Margot Meijer

Grafisch ontwerp | Inge Korten * Peter Pagie

ANDERE PARTNERS

Drukwerk | Booxs

Foto artikel Drawmore | Karnaval Festival

work. shop. enjoy.

Oplage | 1.000 stuks

Uitgave | januari 2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!