20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

In volle vaart op de

rem

We schrijven het jaar 2000. Lex en

Maaike leven in de hoogste versnelling.

Lex werkt als jonge vastgoedadvocaat

in Eindhoven, is docent

en publiceert artikelen in vakbladen.

Maaike werkt bij een snel groeiend

Limburgs advocatenkantoor. In 2011,

als Lex partner is bij een nichekantoor

in vastgoedadvocatuur, eist het snelle

leven zijn tol. Hij komt met een zware

burn-out thuis te zitten. Maaike is dan

inmiddels als advocaat voor zichzelf

begonnen om haar werk te kunnen

combineren met het gezin. Ineens is

ze kostwinner.

Slaapapneu

Lex: “Ik was op. Totaal leeg. Niet aan

de grond, maar eronder. Zo voelde

het. Na onderzoek bleek ik ernstige

slaapapneu te hebben. Tijdens mijn

slaap stopte mijn ademhaling vaak en

langdurig, soms wel langer dan een

minuut. Mijn lijf kreeg daar een enorme

optater van. Als dat gebeurt, gaan

namelijk alle alarmbellen in je lijf af,

omdat het lijkt alsof je stikt. Ik was

zowel fysiek als mentaal helemaal op

en kon mijn werk niet meer uitvoeren.”

Er volgen pittige jaren waarin Lex

en Maaike samen een nieuwe weg

zoeken en vinden. Maaike’s kantoor

floreert, Lex wordt huisvader en werkt

aan zijn herstel. Inmiddels heeft Lex

een slaapmasker waardoor hij weer

goed slaapt. Maar de weg terug is

lang. Lex: “Ik zit nog steeds in het

proces van beter worden. Gelukkig

ben ik wel weer terug als advocaat

en alweer zeven jaar met veel plezier

actief in het arbeidsrecht. Dat geeft

ook energie!”

Minder materie, meer

tijd met dierbaren

Maaike: “Het was heel moeilijk om Lex

zo te zien worstelen. Maar het proces

heeft ons ook veel gebracht. Bijvoorbeeld

dat Lex de kinderen veel meer

heeft kunnen zien. In het drukke leven

dat hij leidde was daar nauwelijks

ruimte voor. Onze kinderen zijn nu 18

en 13 jaar en we zijn heel trots op ons

gezin.” Lex: “Met minder materie, maar

meer tijd om samen te leven. Daar ben

ik oprecht dankbaar voor. Ook heeft

het onze visie op ons vak veranderd.

We kunnen ons beter inleven in

situaties, kijken naar de verschillende

belangen en zoeken naar duurzame

oplossingen. Soms moet je zeggen:

liever geluk dan gelijk.”

Een mooi verhaal over mediation,

sinaasappels en oplossingen

Twee partijen ruziën om de laatste kist sinaasappels op een markt.

Er ontstaat een conflictsituatie en de prijs van de sinaasappels schiet

omhoog. Het resultaat? Twee verliezers. De een heeft een te hoge

prijs betaald, de ander heeft geen sinaasappels. Als de kopers met

elkaar in gesprek waren gegaan, hadden ze samen een goede deal

kunnen sluiten. De ene sinaasappelkoper had namelijk alleen het sap

nodig, de ander alleen de schil.

LEUK OM TE

WETEN!

MISSCHIEN

DENK JE DAT

DE NAAM VAN

HET KANTOOR

VAN LEX KOMT,

MAAR LEX

IS LATIJN

VOOR ‘WET’

OF ‘RECHT’. DE

NAAM WERD

BEDACHT

VÓÓRDAT LEX

BIJ HET KAN-

TOOR KWAM.

MAAIKE: “HET

IS MOOI DAT

DE TWEE BETE-

KENISSEN NU

SAMENKOMEN!”

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!