20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

zacht zijn

Veel mensen kampen met stress en burn-out. En er zijn veel echtscheidingen,

weet Ruud Jansen, directeur en ouderschapsbemiddelaar van het aXiehuis.

Het aXiehuis ondersteunt ouders en kinderen in conflictsituaties. Ruud: “Bij (v)

echtscheidingen is er altijd pijn. Wij proberen het conflict te doorbreken, onder

andere door het verschil te laten zien tussen pijn en lijden. Pijn overkomt je,

lijden is een keuze. Klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Pas als je

de pijn toelaat en onder ogen komt, kun je nieuwe keuzes maken.”

“Toch gebruiken we ook veel humor in ons werk”, vervolgt Ruud. “Het is vaak

al zwaar genoeg. Humor helpt om even wat lichter naar de situatie te kijken

– niet om het weg te moffelen, maar de afstand die humor brengt, maakt je

veerkrachtiger.”

Een interessant woord; veer-kracht. Als synoniem voor wendbaar, maar ook

iets heel zachts en licht – een veer – en toch krachtig. Zo zijn weerbaarheid en

veerkracht twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het

ander. Zoals de nacht niet zonder de dag kan, Peppi niet zonder Kokki en yin

niet zonder yang.

31

In Cwartier zijn diverse organisaties actief die je kunnen

helpen als het tegenzit. Zoals Punt Welzijn, PSW, Virtus,

Platform Sociale Zekerheid, 2-act.nu, SUN Weert, Bijstand naar

Werk, het aXiehuis en Vincent van Gogh. Kijk op

www.cwartier.eu voor alle Cwartiermakers.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!