20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Een verhaal op

verjaardagen

“Naast gevoel en ratio heb je ook lokale kennis

en netwerken nodig om het een succes te

maken”, vertelt John Jacobs. “Op het voetbalveld

en in de kroeg, daar hoor je waar écht behoefte

aan is.” Terwijl de eerste huurders hun intrede

deden in het pand, investeerden de ondernemers

stapsgewijs in de renovatie van het pand.

Technische installaties werden vernieuwd, er

werd verbouwd en geschilderd. John: “Je zag het

enthousiasme iedere maand toenemen. Cwartier

werd een verhaal dat je op verjaardagen vertelde.

We hebben nooit veel aan marketing of werving

hoeven doen. Het verhaal vertelde zichzelf.”

Toekomst

Wat brengt de toekomst voor Cwartier? John:

“Onze overeenkomst met de gemeente loopt

in 2025 af, maar we willen heel graag door! We

hebben met Cwartier – en vooral dankzij de

energie van alle huurders – iets toegevoegd

wat er in Weert nog niet was. En we hebben

nog veel aanvullende ideeën.” Geerd: “Ik hoop

dat we dit nieuwe denken kunnen doorzetten

om een duurzame impuls te geven aan de

binnenstad.” Brian: “Niemand weet wat de

toekomst brengt, maar we weten wel dat de

wereld in sneltreinvaart verandert. Cwartier is

er klaar voor!”

Uit de rode cijfers

Toch was het nog geen gelopen race. “Het duurde

drie jaar voor we uit de rode cijfers waren”, vertelt

Geerd. “Maar dat was niet erg. We wisten waar we

naartoe wilden en we geloofden erin. We hadden

diversiteit voor ogen, kleinschalige, flexibele units,

laagdrempelige contracten en een creatieve en

sociale functie van het gebouw. Dat kost meer tijd

dan wanneer je een klein aantal grote huurders

binnenhaalt. We zijn er trots op dat het gelukt is.”

13

We laten het

onvoorspelbare toe

“De kracht van Cwartier is dat niet de contracten

ons binden, maar het gevoel dat je hier wilt

zijn”, vertelt Geerd. John vult aan: “Met een

opzegtermijn van twee maanden kan iedereen

hier flexibel komen en gaan. Meerdere bedrijven

groeien hier uit hun voegen en vinden een

andere plek in de stad. Die groei en doorstroom

stimuleren we.” Brian: “We zeggen ook wel: we

laten het onvoorspelbare toe. We timmeren niets

dicht, maar bewegen mee met wat er in de wereld

gebeurt. Dat maakt je wendbaar, weerbaar en

veerkrachtig.”

Brian Voesten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!