20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Geen

geitenwollensokkengedoe

Hoe ze te werk gaan? Marcello: “Het is heel

laagdrempelig. We gaan aan de slag met

wat er nu is. Hoe was jouw week? Geen

geitenwollensokkengedoe, maar wel heel bewust

contact maken en luisteren naar elkaar. Veel

mensen die in de problemen zitten, zijn eenzaam.

De Overwegingsgroep is een nieuw sociaal

netwerk waarin je kunt oefenen. We leren openlijk

praten, niet oordelen, nieuwe keuzes maken,

inleven in een ander en elkaar helpen. Kleine

stapjes zijn het, op weg naar nieuw burgerschap.

Wat je vertelt blijft in de groep en centraal staat

het kijken naar je eigen mogelijkheden. Geef

een mens vis en hij heeft te eten. Leer hem vissen

en hij heeft nooit meer honger.”

Keerpunt

“Eigenlijk leer je een nieuwe taal”, vervolgt

Marcello. “Toen ik op mijn dieptepunt was, kwam

ik zelf een ervaringswerker tegen. Hij zei: “gebruik

vandaag geen drank en drugs en kom morgen

terug”. Ik was welkom. Geen ingewikkelde

dossiers, geen labels, geen hoge verwachtingen,

maar elke dag een kleine stap vooruit. Het was

mijn redding. In de groep waar ik aan deelnam,

zat ook een advocaat. En ik maar denken dat ik

te dom was om de juiste keuzes te maken. Het

heeft helemaal niets met intelligentie te maken,

meer met vertrouwen. Door al mijn ervaringen

was ik dat kwijt, als ik het al ooit had gehad. In

de eerste plaats moet je vertrouwen op jezelf.”

9

Voorbij de labels

Marcello noemt zichzelf geen hulpverlener

maar een hoopverlener. “Als het slecht met

je gaat, passen er gegarandeerd meerdere

zorgdiagnoses bij je. Natuurlijk is het belangrijk

dat je dan met professionals aan de slag gaat.

Maar er is zoveel meer dan je label. Wij kijken

naar de mens erachter, die gewoon wil (leren)

leven. De kracht van herstel zit in het continu

bewust blijven van je gevoelens, je keuzes en je

valkuilen. In dat opzicht moet je je geest blijven

trainen. De Overwegingsgroep is de sportschool

voor je geest.”

De Overwegingsgroep

Iedere woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur in Cwartier (Beekstraat 54,

Weert). Je kunt gewoon binnenlopen of vooraf contact opnemen met

Marcello op 06 – 83264409.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!