20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CWARTIER + PERRON C

Samen bereik je zoveel meer

22

Bij Cwartier ervaren we het dagelijks:

samen bereik je meer. Al sinds de start

van dit gebouw staan we schouder aan

schouder met collectief Perron C en

zijn creatieve ondernemersvrienden.

De kasbewoners op de eerste etage

verzorgen een groot deel van onze

communicatie. Ze houden de website

actueel, verzorgen berichten op

de sociale media en…….maakten

ook deze tweede editie van het

Cwartiermagazine. Een kennismaking

in vijf vragen.

[Inge Korten grafisch ontwerp]

Veerkracht… hoe uit zich

dat in jouw werk?

“De afgelopen twee jaar is mijn veerkracht

als trouwfotograaf behoorlijk op

de proef gesteld. In maart 2020 heb ik

een week lang gebeld met bruidsparen

die hun trouwdag moesten verplaatsen.

Het was heel naar om allemaal vragen

te krijgen waar ik zelf het antwoord ook

niet op wist. Ik heb veel bewondering

gehad voor de stellen die hun trouwdag

toch door hebben laten gaan in 2020.

Zij hebben ook echt veerkracht

getoond. Inmiddels denk ik

dat ik bijna gewend ben aan

de onzekerheid. Ik heb goede

hoop voor 2022. Want mijn agenda

loopt snel vol. Toch een heerlijk gevoel

in deze onzekere tijd.”

Wat is het verschil tussen

een zolderkamertje en

een kas?

“Buiten dat je op beide plekken je

werk kunt doen, is alles anders! De

inspirerende sfeer, de oude raadzaal,

sparren met collega-ondernemers,

de gezamenlijke lunch, het gezellige

praatje, de prettige achtergrondruis,

even thee halen en onderweg

andere mensen groeten, de hangplantjes

in de goot, je eigen plekje

hebben maar toch samen werken,

even boodschappen doen in de stad,

samen met andere Perroniers leuke

projecten oppakken, het wegwaaiende

ochtendhumeur op de fiets. Ik

zou niet meer anders willen!”

[Joke Beljaars, Bureau Cocoon,

Lifestyle Photography]

OOK ONDERDEEL VAN

PERRON C IS RUDI VAN DE

SCHOOR (DRAWMORE), LEES

ZIJN VERHAAL OP PAGINA 38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!