20.01.2022 Views

Cwartier Magazine #2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hoe je

een crisis

in de kiem

smoort

Bedreigingen ombuigen in

kansen: stage designer Rudi

van de Schoor (31) is er een

meester in. Toen in maart

2020 het coronavirus uitbrak,

toonde de eigenaar van

Drawmore - kasbewoner bij

Perron C - zijn ware aard.

Opgeven? No way.

38

The sky was the limit, niets of niemand kon hem

stoppen. In 2017, amper twee jaar na zijn vliegende

start als ondernemer, ontwierp Rudi al het

podium voor het verjaardagsoptreden van Afrojack in

Ahoy. In februari 2020 nam de jonge Nederweertenaar

met zijn bedrijf Drawmore zijn intrek in Cwartier. Het

gaspedaal vol ingetrapt, de agenda gevuld met ontwerpopdrachten

voor toonaangevende dancefestivals.

Vanuit zijn kantoorkas bij Perron C zou hij de wereld

gaan veroveren.

En toen kwam COVID-19. Festivals werden geannuleerd

of opgeschort. Rudi zag zijn agenda leger en leger worden.

Zijn verwachte jaarinkomen verdampte, niets was

meer zeker. Een week had de creatieve geest nodig om

de paniek de baas te worden, toen schakelde hij naar de

volgende versnelling. “Ik ben ondernemer geworden

om te ondernemen. Dat zit er van nature in. Van huis

uit heb ik meegekregen dat succes niet komt aanwaaien.

Je moet hard werken voor je geld. En als het

tegenzit nóg harder.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!